SAMSAT YÖRESİ HALK İNANIŞLARI

Author:

Number of pages: 643-657
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

Toplumlarda mevcut olan ortak bakış açıları ve kimi değer yargılarının etkilediği birey etkinliklerinin genelini ihtiva eden kültür kavramı özelinde oldukça önemli bir yere haiz olan halk inanışları; bir toplumun sosyo-dini açıdan yaşam dünyasına ve sosyo-psikolojik açıdan da ruhsal evreninin, olay ve olgulara bakış açısının ve algılama şeklinin daha iyi anlaşılması adına incelenmesi önemlidir. Din, Bireylerin hayat sahnesine dair bakış açılarını ve toplumsal olarak da değer yargılarının oluşması açısından ve bu yargıları etkileyen en önemli unsurdur. Toplumun dini algılayış ve yaşayış biçimi olarak da ifade edebileceğimiz halk inanışları ile dinsel unsurlar birbirinden bağımsız olmayıp iç içedir denilebilir. Tarihin en kadim milletlerinden birisi olan Türkler, oldukça derin ve zengin bir kültüre sahiptirler. Bu zengin kültür mirasının içerisinde; Türklerin tarih sahnesine varlık gösterdiği kadim çağlardan günümüze değin geçen zaman diliminde, birçok dinsel inanış kalıntı ve izleri bulunmaktadır. Tüm bu iz ve kalıntılar, tarihi süreç içerisinde sosyo-dini inanç ve pratikleri etkileyen dinsel bir kimliğe bürünmüştür. Günümüz toplumlarının yaşam alanlarında mevcudiyetini sürdüren birçok inanışın ana kaynağı bu kimlikte saklıdır. Bireyin ve aidiyetini devam ettirdiği toplumun kadim inanışlarını tanımak ve anlamlandırmak adına yaptığımız bu çalışma anılan kimliği ve taşıdığı kültür izlerini tanıma adına önem arz etmektedir. Eski ve yeni inanç kalıplarını kendi kimlik kodlarında saklayan her toplulukta olduğu gibi yapmış olduğumuz “Samsat Yöresi Halk İnanışları” adlı bu çalışma ile Samsat ilçesinde de varlığını koruyarak devam ettiren kimi halk inanışları incelenmiştir. Böylece yöre insanının değer yargıları ve hayata bakış açılarının temelinde varlığını hissettiren inanışların ortaya çıkarılmasına ve halk kültürünün gelecek kuşaklara aktarımına katkı sağlanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Folk beliefs, which have a very important place in the concept of culture, which includes the general viewpoints existing in societies and individual activities affecteve by some values judgments; It is important to examine the life world of a society from a socio-religious perspective and its spiritual universe from a socio-psychological perspective, in order to better understand its perspective and perception of events and phenomena. Religion is the most important factor affecting individuals' perceptions of the life scene and the formation of social value judgments. It can be said that folk beliefs and religious elements, which can be expressed as the religious perception and lifestyle of the society, are not independent from each other, but are intertwined. Turks, one of the most ancient nations in history, have very deep and rich culture. In this rich cultural heritage; There are many remains and traces of religious beliefs in the period that passed from the ancient times when the Turks had their presence on the stage of history until today. All these traces and remains have assumed a religious identity that influences socio-religious beliefs and practices throughout the historical process. The primary source of many beliefs that survive in the living spaces of today's societies is hidden in this identity. This study, which we do in order to recognize and make sense of the ancient beliefs of the individual and the society in which he continues his belonging, is important in terms of recognizing the mentioned identity and the traces of culture it carries. With this study called "Samsat Region Folk Beliefs", which we have done as in every community that keeps old and new belief patterns in their own identity codes, the folk beliefs that maintain their existence in Samsat district have been examined. Thus and so it has been tried to reveal the beliefs that make its existence felt on the basis of the value judgments and perspective of life of the local people and to contribute to the transfer of folk culture to future generations.

Keywords