PANDEMİ SÜRECİNDE PCR POZİTİF YATARAK TEDAVİ ALAN HASTALARDA YAŞA VE CİNSİYETE GÖRE LABORATUVAR TETKİKLERİ KARŞILAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 673-678
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

Küresel anlamda yaşamı tehdit eden COVİD-19 pandemisi ciddiyetini korumaya devam etmektedir. COVID-19 hastalarının tanı ve izlemlerinde katkı sağlayacak laboratuvar testlerinin tanımlanması tanı konulma aşamasına ek olarak şiddetli ve şiddetli olmayan vakalar arasında ayrım yapabilmek, düşük ya da yüksek mortalite riski olanları belirleyebilmek açısından oldukça önemlidir. Amaç: Covid-19 hastalığının takibi ve şiddetinin belirlenmesinde kullanılan laboratuvar verilerinin yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Gereç yöntem: Hastanemize Mart-Ağustos ayları arasında başvurup COVİD-19 tanısı almış PCR pozitif tüm yatan hastalar değerlendirilmiştir. Hastalığın tanısında PCR, BT önemli olmakla birlikte hastalığın takibi ve şiddetinin belirlenmesinde laboratuvar verileri önem kazanmıştır. Hastalarda WBC, lenfosit, trombosit, üre, kreatinin, CRP, ferritin, D-dimer, troponin parametreleri çalışılmıştır. Bu parametreler cinsiyet ve yaş grubuna göre karşılaştırılmıştır. Bulgular: Nötrofil lenfosit oranı erkek ve ileri yaş yüksek risk kabul edilebilir oranda yüksek tespit edilmiştir. Platelet 160 ve altı değerler ise en fazla 45 yaş üstü %25 olarak anlamlı orandadır. Ancak cinsiyet arası farklılık yoktur. Üre kreatinin oranları ise kötü prognoz sınırlarında 45 yaş üstü anlamlı kadın erkek anlamlı fark yoktur. Ferritin değerleri de 45 yaş üstü ve erkek hastalarda anlamlı yüksektir. CRP değerleri de yine 45 yaş üstünde ve erkeklerde anlamlı sayıda kötü prognoz sınırlarını aşmıştır. Troponin 45 yaş üstü hastalarda %7 oranında kötü prognoz sınırlarını aşmıştır. D-dimer anlamlı bulunmamıştır. Sonuç: Hiçbir kronik hastalığı olmasa bile ileri yaş ve erkek cinsiyete sahip covid 19 tanısı alan hastalarda laboratuvar verileri kötü prognoz göstergeleri olarak kabul edilmelidir.

Keywords

Abstract

The globally life-threatening COVID-19 pandemic continues to be serious. Defining laboratory tests that will contribute to the diagnosis and follow-up of COVID-19 patients is very important in order to distinguish between severe and non-severe cases, and to identify those with low or high mortality risk, in addition to the stage of diagnosis.Objectives: It is to determine whether the laboratory data used to monitor the COVİD-19 disease and determine its severity differ according to age and gender.Materials and Methods: All inpatients with PCR positive who applied to our hospital between March and August and were diagnosed with COVID-19 were evaluated. Although PCR and BT are important in the diagnosis of the disease, laboratory data have gained importance in monitoring the disease and determining its severity. WBC, Lymphocyte, Platelet, urea, creatinine, CRP, Ferritin, d-dimer, troponin parameters were studied in the patients. These parameters were compared according to gender and age group. Conclusions: : Neutrophil lymphocyte ratio was found to be high in male and advanced age at acceptably high risk. Platelet 160 and below is significantly higher than 25% over 45 years old. However, there is no gender difference. Urea-creatinine ratios are not significantly different between women and men over the age of 45, within the margins of poor prognosis. Urea-creatinine ratios are not significantly different between women and men over the age of 45, within the margins of poor prognosis.Ferritin values are also significantly higher in male patients over the age of 45. CRP values are also above the age of 45 and significantly exceeded the poor prognosis limits in men. Troponin exceeded the poor prognosis limits in 7% of patients over the age of 45. D-dimer was not significant. Results: Even if there is no chronic disease, laboratory data should be considered as indicators of poor prognosis in patients with advanced age and covid 19 diagnosis.

Keywords