TÜRKİYE’DE POSTMODERN DÖNEMDE YENİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YENİ POLİSLİK PARADİGMASI: BİLİMSEL POLİSLİK

Author:

Number of pages: 658-672
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

Türkiye, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ile yürütme organının yapısı yönünden parlamenter sisteme dayalı düalist yürütme organından (Bakanlar Kurulu-Cumhurbaşkanlığı) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni esas alan tekli yürütme organı (Cumhurbaşkanlığı) yapısına dönüşmüştür. Bu dönüşümün genelde Türk kamu yönetiminin özelde ise Türk Polis Teşkilatı’nın (TPT) yapısında, işleyişinde ve hizmet sunma anlayışında önemli derecede hukuksal-yönetsel ve zihinsel dönüşümlere ve değişimlere sebebiyet vereceği açıktır. Çalışmanın ana hipotezi; “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında Türk Polis Teşkilatı’nın yeni sistemin değerleri ve ilkeleri çerçevesinde yeniden şekillenmesi ve tasarlanması zorunludur” düşüncesi üzerine kurulmuştur. Çalışmanın alt hipotezi ise “yeni yönetim sistemi eski polislik anlayışından arınıp bilimsel polisliğe geçmek ve problemli olan polis personel rejimini yeniden yazmak için önemli bir fırsattır” önermesidir. Bilimsel polislik, yeni polislik paradigması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değerlerinin polislik programlarına uyarlanması, sürdürülebilir polislik anlayışı, esnek çalışma sisteminin polislik hizmetlerinde yer bulması, postmodern polislik gibi ifadeler ilk defa bu çalışmada kullanılmıştır. Bu bağlamda, çalışmanın, özgün olduğunu ifade etmek mümkündür. Çalışmanın, güvenlik bürokratlarının ve politika yapıcıların kararlarını etkileme, TPT’nin yeniden yapılanmasına düşünsel alt yapı oluşturma ve güvenlik yazınına katkı sağlama potansiyeli vardır.

Keywords

Abstract

Turkey, "Presidential System of Government" with the dualist executive organ with a parliamentary system in terms of the structure of the executive authority (Cabinet-Presidential) Presidential System of Government as a basis a single executive body (the President) has turned into the structure. It is clear that this transformation will cause significant legal-managerial and mental transformations and changes in the structure, functioning and service provision of the Turkish public administration in general and the Turkish National Police (TNP) in particular. The main hypothesis of the study; It was founded on the idea that "after the Presidential Government System, the Turkish Police Organization must be reshaped and designed within the framework of the values and principles of the new system". The sub-hypothesis of the study is that "the new management system is an important opportunity to get rid of the old policing understanding and switch to scientific policing and rewrite the problematic police personnel regime". Expressions such as scientific policing, the new policing paradigm, the adaptation of Presidential Government System values to policing programs, the understanding of sustainable policing, the inclusion of flexible working system in policing services, and postmodern policing were used for the first time in this study. In this context, it is possible to state that the study is original. The study has the potential to influence the decisions of security bureaucrats and policy makers, to create an intellectual infrastructure for the restructuring of TNP and to contribute to security literature.

Keywords