ŞANLIURFA’DA Kİ SÜS BİTKİSİ TÜKETİCİLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN SÜS BİTKİLERİNE BAKIŞLARINA VE ALIMLARINA OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages: 679-684
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

Süs bitkileri, insanların gıda ihtiyacından ziyade ruhsal ve görsel ihtiyaçlarını karşılayan, yatıştırıcı, dinlendirici, mutluluk ve huzur verici sonuçları ile diğer tarımsal ürün çeşitlerinden farklılıklar göstermektedir. Diğer taraftan bulundukları mekânının fiziksel özelliklerini yumuşatan, iyileştiren, yarattığı katma değer ile ekonomiye ve istihdama önemli katkı sağlayan ve küresel olarak giderek büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Şanlıurfa, jeotermal kaynak ve mevsimsel özellikler nedeniyle süs bitkileri açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa’da ki süs bitkisi tüketicilerinin demografik değişkenlerinin süs bitkilerine bakışlarına ve alımlarına olan etkilerinin belirlenmesidir. Bu araştırmanın esas materyalini Şanlıurfa’da yer alan süs bitkileri tüketicileri ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmakta olup, tüketiciler basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olup, anketler 2020 yılında yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tüketicilerin süs bitkileri ve çiçekler için harcadıkları para ile eğitim seviyesi ve çalışma durumu arasında istatistiksel olarak p<%5 önem seviyesinde, gelirleriyle ise p<%1 önem seviyesinde anlamlı bir farklılık vardır. Katılımcıların medeni durumları ile süs bitkileri ve çiçek alımı için yapılan harcamalar arasında ise istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p>%5). Tüketicilerin süs bitkilerine olan tutum ve algılarının belirlenmesine için oluşturulan ölçek sorularına katılım oranları ile demografik değişkenler arasında istatistiki anlamlılık incelenmiş olup, buna göre medeni durum, eğitim seviyesi ile çalışma durumları arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>%5). Diğer taraftan gelir ile ölçek puanları arasında yüksek düzeyde istatistiki anlamlı farklılık tespit edilmiş olup, önem düzeyi p<%1 olarak ölçülmüştür. Her iki analizde de en etkili faktör olarak gelir belirlenmiştir. Gelir arttıkça tutum, algı ve tüketim miktarı artmaktadır. Şanlıurfa’da süs bitkileri üretimin yaygınlaşmasıyla beraber fiyatlarında düşeceği, dolayısıyla tüketim miktarının artacağı öngörüsü nedeniyle, Şanlıurfa’da süs bitkisi yetiştiriciliğinin yaygınlaşması teşvik edilmelidir. Bu çalışma bu konuda Şanlıurfa’da yapılan ilk çalışmadır.

Keywords

Abstract

Ornamental plants differ from other agricultural product varieties with their relaxing, happiness, and soothing results that meet the spiritual and visual needs of people rather than food needs. On the other hand, it has become a globally growing sector that softens and improves the physical characteristics of their location, contributes significantly to the economy and employment with the added value it creates. Şanlıurfa has an important potential for ornamental plants due to its geothermal resource and seasonal characteristics. This study aims to determine the effects of the demographic variables of ornamental plant consumers in Şanlıurfa on their view and purchases of ornamental plants. The main material of this research is the data obtained from face-to-face surveys with ornamental plant consumers in Şanlıurfa, and the consumers were determined by a simple random sampling method, and the surveys were conducted in 2020. According to the results, there is a statistically significant difference between the money spent by consumers on ornamental plants and flowers, with education level and working status at p<5% significance level, and income at p<1% significance level. There was no statistically significant relationship between the marital status of the participants and the expenditures for the purchase of ornamental plants and flowers (p>5%). The statistical significance between the participation rates of the scale questions created to determine the attitude and perception of consumers to ornamental plants and the demographic variables was examined, and accordingly, no statistically significant difference was found between marital status, education level, and working status (p>5%). On the other hand, a high level of statistically significant difference was found between income and scale scores, and the level of significance was measured as p<1%. In both analyzes, income was determined as the most influential factor. As income increases, the amount of attitude, perception, and consumption increases. As the production of ornamental plants becomes widespread in Şanlıurfa, their prices will decrease and consequently, the consumption amount will increase, so the widespread cultivation of ornamental plants in Şanlıurfa should be encouraged. This study is the first study on this subject in Şanlıurfa.

Keywords