YATILI BÖLGE ORTAOKULLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Author:

Number of pages: 635-642
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

Kırsal bölgelerde nüfusun azalmasıyla kapanan okullardaki öğrencilerin bir kısmı taşımalı eğitimle, bir kısmı birleştirilmiş sınıflarda, bir kısmı da yatılı okullarda eğitimlerini devam ettirmektedir. Yatılı bölge ortaokullarındaki öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarıyla yirmi dört saat vakit geçirmektedir. Öğrenciler; öğretmenlerine her an ulaşabilmekte, sorumluluk bilinci kazanmaktadır. Öğrencilere çeşitli eğitim imkânı sunan yatılı bölge ortaokullarında birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, yatılı bölge ortaokullarında karşılaşılan sorunları derinlemesine incelemek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmanın çalışma grubu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Samsun ili yatılı bölge ortaokullarında görev yapan 7 pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı ve 3 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseniyle gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analizle incelenmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler sonucunda yatılı bölge ortaokullarında öğrenciler, personel eksikliği, veliler, nöbetler, fiziki şartlar ile ilgili sorunlar yaşandığı tespit edilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Some of the students in schools that were closed down due to the decrease in the population in rural areas continue their education in bussed education, some in unified classrooms, and some in boarding schools. Students at regional boarding secondary schools spend twenty-four hours with their teachers and friends. Students; They can reach their teachers at any time and gain a sense of responsibility. Many problems are encountered in boarding secondary schools that offer students a variety of educational opportunities. The purpose of this study is to examine the problems encountered in boarding secondary schools in depth and to offer solutions to these problems. The study group of the research consists of the deputy director responsible for 7 boarding houses and 3 teachers working in Samsun city boarding regional secondary schools in the 2020-2021 academic year. The research was carried out with phenomenology pattern, one of the qualitative research methods. Data were obtained using the semi-structured interview technique. The obtained data were analyzed by descriptive analysis. As a result of the data obtained from the participants, it was determined that there were problems with students, lack of staff parents, seizures, physical facilities in the boarding district secondary schools and solutions were offered.

Keywords