FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ

Author:

Number of pages: 626-634
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

21. yüzyılın en büyük getirilerinden birisi de teknolojinin odağına insanı yerleştirmesidir. Teknolojinin odağında yer alan insanların ihtiyaçları, içinde yaşadığımız dünyanın zarar görmesine, yaşanabilir olmaktan uzaklaşarak insan hayatını olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilmektedir. Bu ihtiyaçların doğaya zarar vermeden karşılaması 21. Yüzyılın en büyük tartışmalarından birisidir. Bu konuda ülkeler ulusal ve uluslararası girişimlerde bulunarak zararı en aza indirmeye, yaşana bilirliği yüksek bir dünya bırakabilmek amacıyla çabalamaktır. Konu ile ilgili en çok desteklenen faaliyetlerden birisi de yenilenebilir enerjidir. Yenilenebilir enerji ile Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu başta olmak üzere birçok organizasyon tavsiye kararları alarak ülkeleri bu konuda teşvik etmektedir. Bu çalışma kapsamında da yenilenebilir enerji ile ilgili uluslararası faaliyetler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin teşkilat yapısında yenilenebilir enerji ile ilgili faaliyet gösteren bakanlıklar ve faaliyetleri, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Devamında fen bilimleri öğretim programı ve ders kitapları yenilenebilir enerji ile ilgili taranarak veri elde edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular analiz edildiğinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde okutulan fen bilimleri öğretim programlarında ve ders kitaplarında yenilenebilir enerji konusunun yeterli seviyede yer almadığı, daha çok dolaylı yollarla yenilenebilir enerji konularına değinildiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

One of the greatest benefits of the 21st century is putting people at the center of technology. The needs of people, who are at the center of technology, cause the world we live in to be damaged and human life to be negatively affected. Meeting these needs without harming nature is one of the biggest discussions of the 21st century. In this regard, countries are making efforts to minimize the damage and leave a world with high livability by making national and international initiatives. One of the most supported activities on the subject is renewable energy. Many organizations, especially the United Nations World Environment and Development Commission, encourage countries to work on renewable energy by taking recommendations. This international activities undertaken within the scope of work related to renewable energy, ministries and activities related to renewable energy operations in the organizational structure of the Republic of Turkey, were informed about the work carried out in the Ministry of National Education. Subsequently, data was obtained by scanning the science course curriculum and textbooks on renewable energy. Content analysis method was used to analyze the data obtained within the scope of the research. When the findings obtained from the research were analyzed, it was determined that the subject of renewable energy was not adequately included in the science course curricula and textbooks taught within the Ministry of National Education, and that the subjects of renewable energy were mostly addressed indirectly.

Keywords