BİLEŞENLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ BAĞLAMINDA KÜLTÜR VE REKLAM İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 22
Number of pages: 259-264
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür; bir toplumun yaşam pratiğine dair her şeyi çatısı altında barındıran bir kavramdır. Bu kavram, toplumların dününü, bugününü ve yarınını ifade etmektedir. Yerleşik taşamla birlikte her toplumun, yaşadığı coğrafyanın koşulları, nüfusu, inançları gibi faktörlerin etkisiyle kendine özel yaşam biçimleri oluşmuştur. Bu faktörler kültürün bileşenlerinden bazılarıdır. Diğer bileşenler ise şu şekilde örneklendirilebilir; dil, okuma yazma oranı ve türü, zamanı değerlendirme biçimi, ekonomik koşullar, sanatsal faaliyetler, cinsellik, insan ilişkileri, beslenme biçimi, yönetim biçimi. Reklam; bir ürün, ya da hizmetin, hedef kitle tarafından tanınırlığının ve tüketiminin sağlanması, artırılması, rakiplerinden ayrışması, öne çıkması gibi amaçlarla gerçekleştirilen faaliyetlerin tümünü ifade etmektedir. Bir reklamın başarısı en temelde, hitap ettiği kitlenin kültürüyle uyumlu yaratılması ile ilişkilidir. Hedef kitlenin kültürel değerleri ile örtüşmeyen reklamlar, biçimsel ve teknik açıdan ne denli başarılı olursa olsun, kabul görmeyecek düşünsellikte yaratıldıkları için amaçlarına ulaşamazlar. Bu bağlamda, kültür ve reklam ilişkisinin somut bir biçimde ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. Bu makale bu gereklilikten yola çıkılarak yazılmıştır. Kültür ve reklam ilişkisi; aynı ürün ya da hizmetin, farklı toplumlara sunulduğu reklamlar üzerindeki farklılıklar açısından Coca Cola markasının reklamları üzerinden örneklendirilmiş, sonuç kısmında araştırma ve örneklerden elde edilen sonuç ile reklam ve kültür ilişkisi belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

Culture is a concept that encompasses everything related to the life practice of a society. This concept refers to the past, present and future of societies. Along with the settled life, the conditions of the geography in which each society lives, population and beliefs have created their own unique life styles. These factors are some of the components of the culture. Other components can be exemplified as follows; language, literacy rate and type, way of evaluating time, economic conditions, artistic activities, sexuality, human relations, diet, management style. Advertisement; It refers to all activities carried out for the purpose of ensuring, increasing the recognition and consumption of a product or service by the target audience, distinguishing it from its competitors, and becoming prominent. The success of an advertisement is basically related to the creation of the audience it addresses in harmony with its culture. Ads that do not coincide with the cultural values of the target audience cannot achieve their goals, no matter how successful they are in terms of form and technique, since they are created with unacceptable mentality. In this context, it is of great importance to present the relationship between culture and advertising in a concrete way. This article has been written with this requirement. Culture and advertising relationship; In terms of the differences on the advertisements where the same product or service is offered to different societies, the advertisements of the Coca Cola brand are exemplified.

Keywords