LABOR THEORY OF VALUE AND OVERCOMING ALIENATION

Author :  

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 23
Language : null
Konu :
Number of pages: 296-301
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Marx, eserlerinde gösterildiği gibi, kapitalist üretim tarzının insanın kendini gerçekleştirmesinin önündeki en büyük engel olduğuna açıkça inanıyordu. Marx'a göre kapitalist üretim tarzı, doğası gereği insanları insanlıktan çıkarır ve yabancılaştırır. Modern gelişim ve sınıf ilişkilerinin bir sonucu olarak yabancılaşmanın ortaya çıkışı, Marx'ın sosyolojisinde merkezi bir kavramdır. Marx'ın çalışmalarına ahlaki bir ilgi duyduğu ve bu yönde bir etik felsefesi geliştirdiği fikri bugün hala tartışılmaktadır. Marx yabancılaşmayı materyalist bir konumda iktisad ile ilişkilendirir ve yabancılaşmada üretim sürecini suçlu ilan eder ve bunun için pratik bir çözüm sunar. Bu anlamda, makale ilk olarak Marx'ın yabancılaşma teorisine ve nasıl ortaya çıktığına dair tarihsel bir bakış sunuyor. Marx'ın yabancılaşma fenomeni kategorileri daha sonra yabancılaşma ve insan varoluşu arasındaki ilişkiyi tanımlayarak açıklığa kavuşturulabilir. Bunu takiben, Emek Değer Teorisi ve dağılımı ile Yabancılaşmanın üstesinden gelme stratejileri incelenecektir.

Keywords

Abstract

Marx clearly believed that the capitalist mode of production was the greatest obstacle to human self-realization in his life, as shown in his works. According to Marx, the capitalist mode of production dehumanizes and alienates people by its very nature. The emergence of alienation as a result of modern development and class relations is a central concept in Marx's sociology. The idea that Marx took a moral interest in his work and developed an ethical philosophy in this direction is still debated today. Marx links alienation with economics in a materialist position. He declares the production process guilty in alienation and offers a practical solution for this. . In this sense, the article first offers a historical overview of Marx's theory of alienation and how it arose. Marx's categories of alienation phenomena can then be clarified by describing the relationship between alienation and human existence. Following this, the Labor Theory of Value and its distribution and strategies to overcome Alienation will be examined.

Keywords


 • Bayhan, V. (1997) Üniversite Gençliğinde Anomi ve Yabancılaşma, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

 • Bayhan, V. (1997) Üniversite Gençliğinde Anomi ve Yabancılaşma, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. Desai, M. (1977). Marksist İktisat Teorisi, Birikim Yayınları, İstanbul.

 • Hilav, S. (1993) Felsefe Yazıları, YKY, İstanbul.

 • Hilferding R. & BöhmBawerk, E. V. (1949). Karl Marx and Close of His System, Germany.

 • Marx, K. (1992). Ücretli Emek ve Sermaye-Ücret Fiyat ve Kâr. (S. Belli Çev.), Kuban Matbaacılık, Sol Yayınları, Ankara.

 • Marx, K. (1998). Artı Değer Teorileri, Birinci Kitap. (Y. Fincancı Çev.)., Şahin Matbaası, Sol Yayınları, Ankara.

 • Marx, K. (2014). 1844 El Yazmaları. (Çev. Murat Belge), Birikim Yayınları, İstanbul. Ollman, B. (2008).Yabancılaşma. (Çev. Ayşegül Kars), Yordam Kitap, İstanbul.

 • Özbudun, S.; Markus, G. & Demirer, T. (2008) Yabancılaşma Ve…., Ütopya Yayınevi, Ankara.Örs, H. B. (2014) Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 • Ritzer, G. & Stepnisky, J. (2014). Sosyoloji Kuramları, (Çev. Himmet Hülür), De ki Yayınları, Ankara.

 • Rudolf, H.& Sweezy, P. (1966). Eugen Von Böhm-Bawerk; and Bawerk’s Criticism of Marx. by (Ed.), Kelley, New York.

 • Saad-Filho, A. (2002). The Value of Marx: Political Economy for Contemporary Capitalism. Routledge Sweezy, P. (2007). Kapitalist Gelişme Teorisi, Kalkedon Yayınları, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics