SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE FİNANSMAN: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 22
Number of pages: 244-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makro ekonomi alanında önemli bir yeri olan büyümenin sürdürülebilir olması son dönemde iktisat yazınında da sıkça karşılaşılır hale gelmiştir. Büyüme, en genel tanımlama ile reel olarak bir çıktı artışını ifade etmekte iken, sürdürülebilir büyüme ise istikrarsızlık yaratılmadan bunun devam ettirilebilmesidir. Yüksek enflasyon oranları, kırılgan ve krizlere açık bir ekonomi, belirsizlik gibi unsurlar büyümenin sürdürülebilir olmasını engelleyebilecek faktörlerden bazılarıdır. Bununla birlikte reel sektör ile finans sektörü arasında bir ilişkinin var olduğunun bilindiği günümüz koşullarında büyümenin temelini oluşturan üretim ve dolayısıyla yatırımların yapılabilmesi için finansmana da ihtiyaç bulunmaktadır. Büyümenin finansmanında iç veya dış kaynaklar kullanılmakla beraber, özellikle dış finansmanların, (portföy yatırımı veya doğrudan yatırım) yeni bir üretim artışı yaratmayacak şekilde yapılması durumunda bu finansmanın büyümeyi pozitif yönde etkilemesi beklenmemektedir. Üstelik portföy yatırımları ülke içinde yaşanabilecek olumsuz bir durumda ülkeyi çabucak terk etme eğilimindedir, yani sürdürülebilirlik için risk içermektedir. Bu nedenlerle iç kaynaklar ile finansmanının sağlanması tercih edilmektedir. Ancak Türkiye’de tasarruf oranlarının düşük olması, mevcut tasarrufların üretken alanlara yönlendirilmesi ile finansal sistem içine çekilmesinde yaşanan sıkıntılar ve kayıt dışılık gibi faktörler iç kaynakların istenen seviyelerde gerçekleşmesini engellemektedir. Bu amaçla çalışmada sürdürülebilir büyüme ve finansmanı ile Türkiye’deki mevcut durum değerlendirmesi yapılmaktadır.

Keywords

Abstract

Sustainability of growth, the concept which has an important place in macroeconomics has been common for last years. Even, growth in general refers to an increase in reel product, sustainable growth can be defined as continuity of growth that doesn’t cause any instability. High inflation rates, a vulnerable and remaining open to crisis economics, uncertainity can block the sustainability of growth. As the relation between financial sector and reel sector is well-known today to sustain the productivity and so investments there is a need for finance. Even the internal or external resources can be used to finance growth, if external resources are portfolio investment or direct investments which do not cause an increase in production, finance can not effect growth positively. On the other way the portfolio investment have a tendency to leave country, if an adverse situation emerge, so it creates a risk for sustainable growth. Because of this the internal resources should be used for finance. But in Turkey low rate of saving, the inefficacy of canalizing savings to investment or to financial sector and informality blocks the emergence of internal resources at sufficient levels. In this study we analyse the sustainable growth and it’s finance so the current situation at Turkish economics.

Keywords