TİCARETİNİN GELİŞMESİNE KATKISI BAĞLAMINDA SELÇUKLULAR ZAMANINDA SİVAS ŞEHRİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 23
Language : null
Konu :
Number of pages: 331-342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu’ya akın eden Türkler, Anadolu’da fethettikleri yerlerde kendi beyliklerini kurdular. Sivas merkez olmak üzere kurulan Danişmetliler, bir süre sonra Kılıç Arslan tarafından ortadan kaldırılarak Sivas Türkiye Selçuklu topraklarına katıldı. Selçukluların şehirde ticareti güvenli hale getirmesi ve ticareti teşvik edici yatırımlar yapmasına paralel olarak şehrin bulunduğu coğrafi konumu gereği önemli ticaret yolları üzerinde olması kısa sürede ticari olarak gelişmesini sağladı. Özellikle yabancı tüccarlar burada ticari faaliyetlerde bulunmaya başladı. Anadolu’nun diğer şehirlerinden Sivas ve Yabanlu Pazarına getirilen ticari mallar buradan yabancı tüccarlar aracılığı ile farklı ülkelere ihraç edilirdi. Yine Avrupa ve Karadeniz’in kuzeyinden Anadolu’ya ithal edilen ticari mallar ve köleler Sivas pazarından Mısır, el-Cezire ve İran’a kadar ihraç edilirdi.

Keywords

Abstract

The Turks, who flocked to Anatolia after the 1071 Malazgirt war, established their own principalities they conquered in Anatolia. Danişmetliler established, including Sivas, after a while eliminating Sivas Turkey joined by Kılıç Arslan Seljuk territory. As the Seljuks made trade safe in the city and made investments to encourage trade, the city's location on important trade routes due to its geographical location enabled commercial development in a short time. Especially foreign traders started to engage in commercial activities here. Commercial goods brought from other cities of Anatolia to Sivas and the Foreign Market were exported to different countries through foreign traders. Again, commercial goods and slaves imported from Europe and the north of the Black Sea to Anatolia were exported from Sivas market to Egypt, al-Jazeera and Iran.

Keywords


 • Abarju, F. (1999). Sivas’ta İktisadî Ve Sosyal Hayata Bir Bakış (1930- 1935). Yüksek Lisans Tezi. İnönü

 • Abarju, F. (1999). Sivas’ta İktisadî Ve Sosyal Hayata Bir Bakış (1930- 1935). Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya.

 • Akbulut, Gülpınar “Sivas Şehri’nin Tarihi Coğrafyası”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2009, Cilt: 35, Sayı: 2, ss. 212-222.

 • Aksoy, Fatih, (2019). “Xll.-Xlll. Yüzyıllarda Türkiye Selçuklularının Anadolu’nun Türk Yurdu OlmasınaEtki Eden İktisadi ve Ticari Faaliyetleri” Oğuz Türkmen Araştırmaları Dergisi, Cilt.3, Sayı.1, ss.189-241.

 • Arınç, K. (1995). “Geçmişte Önemi Azalmış Kent Yerleşmelerine Bir Örnek: Bitlis”, Doğu Coğrafya Dergisi, (1), ss. 65-95.

 • Bal, Mehmet Suat (1998). Türkiye Selçukluları’nda Ticari Hayat (1220-1277), ( Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Çağ Tarih Anabilim Dalı, Ankara.

 • Bedirhan Yaşar (2016). “Milletlerarası Ticaret Bağlamında Türkiye Selçuklu Devletinin Ticari Münasebette Bulunduğu Devletler ve Tacirler”, International Journal Of Social Science, S.43, (Mart), ss. 325-346.

 • Bedirhan, Yaşar (2014). “ Türkiye Selçuklularında Para ve Devletin Para Politikası”, Tarih Okulu Dergisi, S.XIX, (Eylül), ss. 307-327.

 • Bedirhan Yaşar (2016). “Türkiye Selçuklu Sultanlarının Milletlerarası Ticareti Geliştirmek İçin Yürüttüğü Faaliyetler ve izlediği Politikalar”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.9, S.42, (Şubat) s.487.

 • 100 M. Boz, Xlll.-XV. Yüzyıllarda Anadolu Kentleri ve Kentliler, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi) Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Kırklareli 2014, s. 87.

 • 101 Sadi Kucur, Sivas, Tokat ve Amasya’da Selçuklu ve Beylikler Devri Vakıfları (Vakfiyelere Göre), Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: MarmaraÜniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 1993, s. 37, 46; Ahmet Hamdi Karabacak - Sadi Bayram, "Sahib Fahrü'd-din Ali'nin Konya, İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri", Vakıflar Dergisi, 1981, S. XIII, s. 60.

 • Bedirhan, Yaşar (2014). “Türkiye Selçuklularında Dış Ticaret”, İnternatıonal Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkısh Or Turkıc, C. 9, S. 5, (Bahar), s.379.

 • Bedirhan, Yaşar (2016 ). “Milletlerarası Ticaret Bağlamında Türkiye Selçukluları Devrinde Üretimi Yapılan,İhraç ve İthal Edilen Ticaret Malları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.9, S.43, (Nisan), ss. 616- 628.

 • Bedirhan, Yaşar, Erdem, E. (2019 ). “Alaeddin Keykubad Devrinde Türkiye Selçuklu Devletinin İtalyanŞehir Devletleri ve Diğer Latin Toplulukları İle Olan Siyasi, İktisadi ve Ekonomik İlişkileri”, International Socıal Mentalıty And Researcher Thınkers Journal, C.5, S.20, (Haziran), s. 995.

 • Bedirhan, Yaşar (2015). “Türkiye Selçukluları Devrinde Anadolu’nun Ticaret Şehirleri”, Tarih Okulu Dergisi, S.24, (Aralık), ss. 25-50.

 • Buluz, N. (1974). “Sivas Adı”, Sivas Folkloru Dergisi, (14), ss. 1-27.

 • Cahen, Claude (2012). Osmanlılardan Önce Anadolu, (2000), (Çev. Erol Üyepazarcı), 4. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

 • Çalışkan, Hilal (2018). Anadolu Selçuklu Devleti Ticaret Politikaları, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Kırıkkale.

 • Çavuşdere, Serdar (2007). 14.Yüzyıl İtalyan Kaynaklarıda (Zibaldone Dacanal, Francesco BalducciPegolotti, Pignol Zucchello), (Yayınlanmış Yüksek Lisan Tezi) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.

 • El-Ömeri, Şihabeddin B. Fazlullah El-Ömeri (2014). Türkler Hakkında Gördüklerim ve Duyduklarım Mesaliku’l Ebsar, (2014), (Çev. D. Ahsen Batur), Selenge Yayınları, İstanbul.

 • Evliya Çelebi (1970). Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (Çev. Zuhuri Danışman), 5. Cilt, Zuhuri Danışman Yayın Evi, İstanbul.

 • Guy Le Strange (2015). Doğu Hilafetinin Memleketleri ( Mezopotamya, İran ve Orta Asya), İslamFetihlerinden Timur Zamanına Kadar, (Ed. Nihal Metin), (Çev. Adnan Eskikurt-Cengiz Tomar), 1. Baskı, Yeditepe Yayınları, İstanbul.

 • Güler, Ö. (2020). “Moğollar, Altın Orda ve İlhanlı Devletleri Döneminde Orta Çağ’da Karadeniz Ticareti”, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergisi, S. 45, ( Ocak 2020), s.33.

 • Günel, Gökçe (2010). “Anadolu Selçuklu Dönemin de Anadolu’da İpek Yolu-Kervansaraylar-Köprüler”, Kebikeç Dergisi, S.29, ss.133-146.

 • Heyd, W. (1975 ). Yakın Doğu Ticaret Tarihi, ( Çev. Enver Ziya Karal) T.T.K Yayınları, 2. Baskı, Ankaraİbn-i Battuta, Ebû Muhammed İbn Battuta Tanci, (2019). İbn Batuta Seyahatnamesi, (Çev. A. Sait Aykut), 9. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

 • İbn-i Batuta, Ebû Muhammed İbn Battuta Tanci (1993). İbn-İ Batuta’ya Göre Anadolu’nun Sosyal-Kültürelve İktisadi Hayatı İle Ahilik, (Çev. Mehmet Şeker), Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları:195, Ankara.

 • Karabacak, Ahmet Hamdi - Bayram Sadi, "Sahib Fahrü'd-din Ali'nin Konya, İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri", Vakıflar Dergisi, 1981, S. XIII, s. 60.

 • Kaya. Mustafa, Xll. ve Xlll. Yüzyılda Türkiye Selçuklu Devleti’nde Dış Ticaret,(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Konya 2004.

 • Kayaoğlu, İsmet, “Anadolu Selçukluları Devrinde Ticari Hayat”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.24, S.1, (1981), ss.359-373.

 • Koçak, Muhammed Emin, “Moğollar Zamanında Ticaretin Beşiği İpek Yolu”, Genel Türk Tarihi Araştırmalar Dergisi, C.1, S.1, (Ocak 2019), s.37-46.

 • Kucur, Sadi, Sivas, Tokat ve Amasya’da Selçuklu ve Beylikler Devri Vakıfları (Vakfiyelere Göre),Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul1993.

 • Nuroğlu, Berrin, Türkiye Selçuklu Devletinin Uyguladığı Ekonomik Politikalar, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Trabzon 2004.

 • Özbek, S. “Ortaçağlarda Anadolu ticaret yollarının kavşağında Sivas”, Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, (29 Eylül- 1 Ekim 2005), 406-413, Sivas 2006.

 • Özcan, Koray, “ Selçuklu Çağında Sivas Orta Çağda Bir Anadolu-Türk Kentinin İşlevsel Kimliği Üzerine Hipotetik Yaklaşımlar”, Akademik Araştırmalar Dergisi, C.9, S.33,(Ekim 2007), s.104.

 • Özdal, A. Nurullah, Orta Çağ Ekonomisi ve Müslüman Tüccarlar (X-XlV. Yüzyıllar),Selenge Yayınları, İstanbul 2016.

 • Özey, R. (2003). “20. Yüzyıl Başlarında Sivas’ın Tarihi Coğrafyası”, Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas Sempozyumu (15-17 Mayıs 2003) Bildirileri, ss.133-146.

 • Sümer, Faruk, Yabanlu Pazarı, Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1985.

 • Şentürk, Yakup, Selçuklularda İktisadi Hayat,(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi),Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmalar Enstitüsü Tarih Bölümü Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 1993.

 • Tızlak, F. “Osmanlılardan Önce Türklerde Madencilik”, (Ed. Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Türkler Ansiklopedisi, C.VII, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 411.

 • Turan, Namık Sinan, “ Selçuklu ve Osmanlı Anadolu’sunda Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Gelişim Süreci”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S.52, (Ekim 2010), s.166.

 • Turan, O. “Selçuklular Zamanında Sivas Şehri”, DTCFD, IX (4), (Aralık 1951), 447-157.

 • Turan, O. Selçuklular Tarihi ve Türk -İslam Medeniyeti, Ötüken Neşriyat, 21 Basım, İstanbul 2017.Turan, O. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, Ötüken Neşriyat, 28. Baskı, İstanbul 2019.Turan, Osman, Selçuklular ve İslamiyet, Ötüken Neşriyat Yayıncılık, 11.Basım, İstanbul 2018.

 • USKUN, Selvihan, Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Anadolu’da Ticaret ve Ticaret Yolları,(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Çağ Anabilim Dalı, Aksaray 2018.

 • Yazıcı, Nesimi, İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 12. Baskı, Ankara 2014. Yund, K. (1973). “Sivas adı ve ötesi-II”, Sivas Folkloru Dergisi, (11), ss.1- 23.

 • Yund, K. (1974). “Sivas adı ve ötesi-III”, Sivas Folkloru Dergisi, (12), ss.1- 23.

                                                                                                    
 • Article Statistics