ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 22
Number of pages: 179-185
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal bir sistem olan örgütler belirli bir amaç için bir araya gelmiş insanlardan oluşan ve belirli bir yapı içerisinde hareket eden organizasyon yapılarıdır. Örgüt içinde faaliyet gösteren insanlar bu ortak amaç doğrultusunda koordineli bir şekilde beraber çalışırlar. Bu amaçlara daha etkili ve verimli bir şekilde ulaşabilmek için belirli kurallara, normlara ve politikalara ihtiyaç vardır. Günümüzde örgütler her alanda yüksek derecede rekabetçi bir ortam içinde faaliyet göstermektedir. Hedeflere ulaşma hususunda sadece maddi unsurlarla sınırlı değillerdir. Örgütleri amaçlarına ulaştıracak asli unsur insan kaynağıdır. Çalışanının yaptığı işten aldığı doyumun niteliğini önemseyen örgütler rakiplerine göre öne çıkma şansı elde eder. Bugün birçok çalışma ortaya koymuştur ki, örgüt kültürünün, çalışanın algıları ve iş tatmini üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle, rekabet üstünlüğünü kaybetmek istemeyen örgütler, çalışan memnuniyetini aktif olarak teşvik eden bir örgütsel yapı yaratmalı, bu doğrultu da etkileşimli bir kültür inşa etmelidir. Yaratıcılığa, yeniliklere odaklanan ve çalışanıyla etkileşim içinde olan örgüt kültürleri iş memnuniyetini ve dolayısıyla iş performansını artırma eğilimindedir.

Keywords

Abstract

Organizations, which are a social system, are organizational structures consisting of people who come together for a specific purpose and act within a certain structure. People operating in the organization work together in a coordinated manner towards this common goal. Certain rules, norms and policies are needed to achieve these goals more effectively and efficiently. Today, organizations operate in a highly competitive environment in all areas. In achieving goals, they are not limited to financial factors. The main element that will help organizations achieve their goals is human resources. Organizations that care about the quality of the job satisfaction of their employees have the chance to stand out compared to their competitors. Today, many studies have revealed that organizational culture has a significant impact on employee perceptions and job satisfaction. For this reason, organizations that do not want to lose their competitive advantage should create an organizational structure that actively encourages employee satisfaction, and in this direction should build an interactive culture. Organizational cultures that focus on creativity, innovation and interact with their employees tend to increase job satisfaction and thus job performance.

Keywords