SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 22
Number of pages: 223-231
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akranlarına göre zihinsel ve bedensel olarak farklılıkları bulunan özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin de eğitim olanaklarından yararlanması ülkemizde gün geçtikçe daha da üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Zorunlu eğitim çağında bulunan bu bireylerin akranları ile aynı ortamda eğitim görmesine olanak sağlayan kaynaştırma eğitimi ülkemizde uygulanan bir yöntemdir. Bu çalışmada kaynaştırma eğitimde birebir sürecin içinde olan sınıf öğretmenlerinin görüşlerini ve önerilerini saptamak amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir araştırmadır. Çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan 12 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışmaya katılacak sınıf öğretmenlerinin seçiminde araştırmanın yapıldığı 2020-2021 eğitim-öğretim yılında okuttuğu sınıfında en az bir kaynaştırma öğrencisi olması ölçüt olarak alınmıştır. Veriler yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği toplanıp betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda sınıf öğretmenlerinin kendilerini kaynaştırma eğitim hakkında yetersiz bulduğu, kaynaştırma eğitim yapılan sınıfların fizik imkânlarının yetersiz olduğu ve kaynaştırma eğitim sürecinde aile desteğinin yetersiz olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Bu bulgular sonucunda ise sınıf öğretmenlerinin ve ailelerin kaynaştırma eğitim sürecine yönelik eğitimler verilebileceği ve kaynaştırma eğitim yapılan okulların fiziksel ortamlarının iyileştirilmesi gerektiği öneri olarak sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Individuals who have cognitive and physical differences compared to their peers, also in need of special education, benefit from educational opportunities in our country has become an issue that is more and more focused on every day. Inclusive education allows these individuals who are in the age to recieve compulsory education to have access to education in the same environment with their peers is a method applied in our country. In this study, it is aimed to determine the opinions and suggestions of classroom teachers who are involved in the process of inclusive education. This is a qualitative research. Sample group includes 12 classroom teachers working at the Ministry of National Education. In the selection of classroom teachers to participate in this study, it was taken as a criterion to have at least one inclusive student in their classroom in the 2020-2021 academic year in which the study was conducted. The data were collected by semi-structured interview technique and analyzed by descriptive analysis method. As a result of this study, it was found that classroom teachers found themselves inadequate about inclusive education, that the physical facilities of the classes in which inclusive education were given were insufficient, and family support was insufficient in the inclusive education process. As a result of these findings, it was proposed as a suggestion that classroom teachers and families could be trained for the inclusive education process and the physical environment of the schools where inclusive education was given should be improved.

Keywords