EVALUATION OF THE OCCUPATIONAL ACCIDENTS TO THE "KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR CITY HOSPITAL EMERGENCY SERVICE" IN 2019

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 21
Number of pages: 138-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni çağın gelişim süreçlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan çalışan sağlığı, meslek hastalıkları ve çalışma alanı riskleri gibi yeni kavramlar, çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği diye yeni bir olgunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde de iş sağlığı ve güvenliği önemini daha fazla korumaktadır. Zira her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda 3,2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmektedir. Ayrıca her yıl 160 milyon yeni meslek hastalığı vakası ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana gelmektedir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği küresel boyutta bir sorundur. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en önemli göstergelerden biri iş yerinde meydana gelen yaralanmalı ve ölümlü iş kazalarının oranıdır. Ülke veya şehir genelinde iş kazalarının oranını tespit etmenin en pratik yolu hastane acillerine intikal eden iş kazalarının oranlarını hesaplamaktan geçmektedir. Bu bağlamda bu çalışma 2019 yılında içinde Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine intikal eden iş kazaları ve meslek hastalıklarının oranlarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Çalışma sonuçlarına göre iş kazalarından %35,45’ini yaralanma vakaları oluşturmaktadır. Acile intikal eden travma sonrası ağrı şikayeti ile başvuranların oranları ise % 16,3’dür. Kırık vakalarının iş kazalarına toplam oranı %13,50’dir. Yanık vakalarının genel iş kazası acillerine oranı %13,34’dür ve göz ile ilgili yaralanma vakalarının oranı % 6.32’dir. Sonuçların bölgemize ait veriler olması, bu verilerden elde edilen sonuçların kazaların önlenmesi, bu konudaki denetimlere katkı sağlanması, acil servis personelinin iş kazaları konusunda önceden hazırlı olması konusunda bilgi sahibi olmasına katkı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

New concepts such as employee health, occupational diseases and workplace risks, which emerged as a result of the development processes of the new age, have led to the emergence of a new phenomenon called occupational health and safety in working life. Today, occupational health and safety maintains its importance more. Because more than 3.2 million people die each year as a result of work-related accidents and diseases. In addition, 160 million new cases of occupational diseases and 300 million non-fatal occupational accidents occur every year. Therefore, occupational health and safety is a global problem. One of the most important indicators of occupational health and safety is the rate of injuries and fatal occupational accidents at the workplace. The most practical way to determine the rate of occupational accidents across the country or city is to calculate the rates of occupational accidents referred to hospital emergencies. In this context, this study aimed to determine the rates of occupational accidents and occupational diseases transferred to Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital in 2019. According to the results of the study, 35.45% of work accidents are injury cases. The rate of those who applied with the complaint of post-traumatic pain referred to the emergency room is 16.3%. The total rate of fracture cases to work accidents is 13.50%. The ratio of burn cases to general work accident emergencies is 13.34% and the rate of eye-related injury cases is 6.32%. The fact that the results belong to our region, the results obtained from these data will contribute to the prevention of accidents, contributing to the audits on this issue, and the emergency service personnel to have knowledge about occupational accidents in advance.

Keywords