SOCIAL RESPONSIBILITY AND GRADUATE’S JOB (CHALLENGES, STRATEGIES AND PATTERNS)

Author:

Year-Number: 2020-Cilt 5 Sayı 15
Number of pages: 325-336
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etik Sorumluluk Kurumsal sosyal Sorumluluk alanında her zaman en önemli beklentilerden biri olmuştur. Bu konunun önemine rağmen, üniversitenin sosyal sorumluluğunu ölçmek için hala bir model ve model yoktur. Bu araştırma, üniversitenin sosyal Sorumluluğunu ölçmek için göstergeleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma nicel araştırma tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular, sosyal etkilerin en çok üniversite imajı açıklaması olduğunu göstermiştir. Derecesi, üniversite markası, iş tecrübesi ve staj, üniversitenin olumlu imajını yaratmada en büyük etkiye sahiptir. Bilişsel etki Üçüncü ölçek üniversite imajını göstermektedir. Benlik Saygısının güçlendirilmesi, iş piyasası bilgisi, problem çözme ve risk alma üniversite imajını etkilemiş ve önemli bir sosyal etkiye sahiptir. Sonuçlar, dört örgütsel, bilişsel, eğitimsel ve sosyal faktörün üniversitenin uygun ve olumlu imajını sağlamada kilit bir rol oynadığını, üniversitenin imajının ve markasının Mezunlar için iş ortamının oluşturulmasında anahtar rol oynadığını göstermiştir. İş bağlamlarının yaratılmasının Eğitim, Organizasyonel ve sosyal programlar, yenilikçi, yaratıcı eğitim modelleri ile kısa vadeli ve orta vadeli organizasyonel planlama ve işgücü piyasası bilgisi olan motive profesörlerin çabalarından etkilendiği düşünüldüğünde, sosyal etkiyi arttırır. ve Sosyal Sorumluluğun Güçlendirilmesinde belirleyici bir rol oynayabilir.

Keywords

Abstract

EthicalResponsibility Always been one of the most important expectations in the field of Corporate socialResponsibility. Despite the importance of this issue, there is still no model and pattern for measuring the university social responsibility. This research was conducted with the aim to identify the indicators for measuring the university social Responsibility.The present study is performed using quantitative survey technique.Findings showed that the scale social impacts with have been the most university image explanation. The degree, the university brand, work experience and the internship have had the greatest impact on creating a positive image of the university. Cognitive effectsthe third scale illustrate the university image. Strengthening self-Esteem, knowledge of the job market, problem solving and risk-taking have affected the university image and have had a significant social impact. Resultsshowed that four organizational, cognitive, educational and social factors play a key role in providing an appropriate and positive image of the university.The image and brand of the university have played a key role in creating the business environment for Graduates. Considering that the creation of business contexts is influenced by Educational, Organizational and social programs, short-term and medium-term organizational planning with innovative, creative educational models and the efforts of motivated professors with knowledge of the labor market, it improves the social impact of the university and can play a decisive role in Strengthening Social Responsibility.

Keywords