TALAS SAVAŞI’NIN İSLAM TARİHİNDEKİ ÖNEMİ VE TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLUŞUNDA ETKİLİ OLAN UNSURLAR

Author:

Year-Number: 2020-Cilt 5 Sayı 14
Number of pages: 291-296
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türklerin Müslüman oluşunda etkili olan amiller konusundaki temel yaklaşımlar,751 Talas Savaşı, inanç esasları arasındaki benzerlikler, siyasi ve ekonomik zorunluluklar ekseni etrafında şekillendirilmektedir. Bir topluluğun kökten bir şekilde dinini değiştirmesi hadisesi her şeyden önce uzun bir dönemi kapsayan bir süreçtir. Çünkü inanç meselesi insanın fıtratındaki en öncelikli ve mahrem alanların başında gelmektedir. Bu alanda yaşanacak olan bir değişim ve dönüşüm öncelikle bireysel manada gerçekleşmiş, sonrasında da toplum geneline sirayet etmiş olmalıdır.751 Talas Savaşı’nda Müslümanların Çinlileri mağlup etmesi ile Orta Asya bölgesinde İslamiyetin yayılmasının önündeki önemli engellerden birisi ortadan kalkmıştır. Talas Savaşı sırasında Karluk Türklerinin Araplara yardım etmeleri ile Türk-Arap mücadelesi yerini dostluğa ve işbirliğine bırakmıştır. Bu tarihten sonra Türkler Arapları ve İslam dinini daha yakından tanıma imkanı bulmuşlardır. Ancak Türklerin kitleler halinde Müslüman olmaları daha sonraları meydana gelmiş bir süreçtir. Dolayısıyla Talas Savaşı Türklerin Müslüman olmasında etkili olan unsurlardan sadece biridir. Türklerin Müslüman oluşunda başta tek tanrı inancı olmak üzere inanç esaslarındaki çeşitli benzerliklerin yanı sıra siyasi ve ekonomik gerekçelerin etkili olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak bu süreç uzun bir zaman dilimini kapsamış ve nihayetinde bir medeniyet tercihi ve tezahürü olarak tekamül etmiştir. Çalışmamızda Talas Savaşı’nın İslam Tarihindeki yeri ve Türklerin Müslüman oluşunda etkili olan unsurların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

The basic approaches on the agents that are effective in Turks becoming Muslims are shaped around the axis of 751 Talas War, similarities between beliefs, political and economic imperatives. The event that a community has radically changed its religion is first and foremost a long process. Because the issue of belief is one of the top priority and intimate areas of human fit. A change and transformation to be experienced in this field must have taken place primarily in an individual sense, and then have spread across the society.With the Muslims defeating the Chinese in the 751 Talas War, one of the important obstacles to the spread of Islam in the Central Asian region has disappeared. With the help of the Karluk Turks during the Talas War, the Turkish-Arab struggle has been replaced by friendship and cooperation. After this date, Turks had the opportunity to get to know Arabs and Islam more closely. However, Turks becoming Muslims in masses was a process that occurred later on. Therefore, the War of Talass is just one of the factors that influence the Turks to become Muslims.It is an undeniable fact that political and economic reasons, as well as various similarities in belief principles, especially monotheistic beliefs, were influential in Turks' becoming Muslims. However, this process covered a long period of time and eventually evolved as a preference and manifestation of civilization. In our study, it is aimed to evaluate the place of the Talas War in the history of Islam and the factors that affect the Turks becoming Muslims.

Keywords