SANAT - ZANAAT İLİŞKİSİ İLE “MİSAFİRLER: SANATÇILAR VE ZANAATKARLAR” SERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2020-Cilt 5 Sayı 14
Number of pages: 259-267
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, sanat ve zanaat arasındaki ilişki, benzerlikler ve farklılıklar araştırılmış, aynı zamanda 2020 yılında İstanbul Modern’ de açılan “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar” sergisi ele alınmıştır. ‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar’ sergisi kapsamında bir kez daha sanatçı ve zanaat ayrımı irdelenirken, bu sergiye katılan uluslararası sanatçıları ve zanaatkarları tanımak açısından da önem taşımaktadır. Günümüzde zanaat kavramı çoğu kez geleneksel şekliyle anılmaktadır. ‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar’ sergisiyle zanaatın seri üretimlere yenik düşmemek adına estetik anlayış ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak modern zanaat kavramı üzerinden farklı sanatsal çalışmalara da yer verilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Araştırmada bu konuya yönelik bulgulara ulaşılmaya çalışılmış ve elde edilen bilgiler tartışılarak yorumlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında kültürel miraslarımızdan olan zanaatlarımızın sanatsal olarak hem gelecek kuşaklara aktarılmasında hem de modern ihtiyaçlarımıza cevap verecek nitelikteki yeniden üretilme potansiyelleri de sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda ‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar’ sergisi de hem İstanbul’un küresel ölçekli olarak tanıtılmasında hem de kültürel olarak zenginliklerimize ışık tutması açısından da önemlidir Araştırma nitel bir araştırma olup, araştırmadaki veriler literatür tarama yöntemi ile elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research, the relationship, similarities and differences between arts and crafts were investigated, and the exhibition "Guests: Artists and Craftsmen" opened in Istanbul Modern in 2020 was discussed. While the distinction between artists and crafts is once again within the scope of the 'Guests: Artists and Craftsmen' exhibition, it is also important for getting to know the international artists and craftsmen who participated in this exhibition. Today, the concept of craft is often referred to in its traditional form. With the exhibition “Guests: Artists and Artisans”, it was emphasized that, in order not to succumb to mass production, different artistic works should be included on the concept of modern craft by considering the aesthetic understanding and needs. In the research, it was tried to reach the findings related to this subject and the information obtained was discussed and discussed. From this point of view, the potential of reproducing our crafts from our cultural heritage in terms of artistic transfer to the next generations will also be provided. At the same time, the 'Guests: Artists and Craftsmen' exhibition is also important in terms of promoting Istanbul on a global scale and shedding light on our cultural riches. The research is a qualitative research and the data in the research was obtained through the literature review method.

Keywords