“BAYATI-İSFAHAN” VƏ “BAYATI-ŞİRAZ” MUĞAMLARININ SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Author:

Year-Number: 2020-Cilt 5 Sayı 11
Number of pages: 16-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Təqdim olunan məqalədə “Bayatı-Şiraz” və “Bayatı-İsfahan” dəstgahlarının müqayisəli təhlili aparılmışdır. Tədqiqat zamanı hər iki dəstgahlar cədvəl və not nümunəsi əsasında müqayisə edilərək tədqiq edilmişdir. Həmçinin burada “Bayatı-Şiraz” dəstgahının formalaşdığı tarixi dövr də qısaldılmış formada araşdırılmışdır.

Keywords

Abstract

A comparative analysis of “Bayati-Shiraz” and “Bayati-Isfahan” sets has been conducted in the given article. During the study, both sets were compared and explored using table and note samples. Also, the historical period in which the Bayati-Shiraz unit was formed was also briefly explored.

Keywords