Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DERVİŞ MİSKÎN’İN NAMÂZ MANZÛMESİ
(DERVİŞ MİSKÎN'S PRAYER POETRY )

Author : Muhammet KUZUBAŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 351-360
    


Summary

Türk edebiyatında İslamî kültürün tesiriyle farklı dini konularda binlerce eser yazılmıştır. Halkta İslamî bilincin yerleşmesinde bu eserlerin önemli katkıları olmuştur. Şiirin akılda kalıcı yönünü dikkate alan şairler, kolay ezberlenmesi ve sonraki nesillere aktarılmasının kolay olması sebebiyle dinî konuları anlatırken şiiri bir araç olarak kullanmışlardır. Bu bağlamda diğer dinî konuların yanında ibadetlerin önemini anlatan eserlerin sayısı az değildir. Çalışmamızda, tekke-tasavvuf kültürü dairesinde namazla ilgili yazılmış olan bir manzûmeden bahsedilecektir. İncelediğimiz ve metnini verdiğimiz manzûme Miskîn adlı bir şairin 45 dörtlükten oluşan bir eseridir. Sade bir dille yazılmış olan manzûme, bir fıkıh kitabı değildir. Manzûmede namazın önemi ve namaz kılmayanların durumu şairin perspektifinden sunulmaktadır.Keywords
Klâsik Edebiyat, İslamî Edebiyat, Şiir, Namaz, Miskin.

Abstract

Thousands of works have been written on different religious subjects under the influence of Islamic culture in Turkish literature. These works made important contributions to the establishment of Islamic consciousness in the public. Poets, who take into account the catchy aspect of poetry, used poetry as a tool when describing religious subjects because it is easy to memorize and transfer to next generations. In this context, the number of works explaining the importance of prayers along with other religious subjects is not few. In our study, a poem written about prayer in the dervish lodge-sufism culture will be mentioned. The poem that we have examined and given its text is a work of a poet named Miskîn, consisting of 45 quatrains. In the poet, the importance of prayer and the situation of those who do not pray are presented from the poet's perspective.Keywords
Classical Literature, Islamic Literature, Poetry, Prayer, Miskin.

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri