Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
(PROBLEMS FACED BY PAID TEACHERS AND SOLUTIONS )

Author : Adem BAYAR   & Kemal ÇELİK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 361-371
    


Summary

Bu araştırmanın amacı ücretli öğretmenlik uygulamasına dikkat çekmek ve bu uygulamada karşılaşılan sorunları derinlemesine incelemektir. Bu doğrultuda araştırmacılar “Ücretli öğretmenlik nedir?”, “Ücretli öğretmenlikte yaşanan sorunlar nelerdir?” ve “Ücretli öğretmenlik uygulamasında karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek için neler yapılmalıdır?” sorularına yanıt aramışlardır. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılarak yapılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemine göre seçilmiş olup halen ücretli öğretmenlik yapan 16 ücretli öğretmenden oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Buna göre katılımcılar ücretli öğretmenlerin sorunlarını maaş, ötekileştirilme, özlük hakkı, önemsenmemek ve sigorta şeklinde sıralamışlardır. Ayrıca katılımcılar yaşanan sorunların çözümüne ilişkin maaş ve hak iyileştirmeleri, adil atama yapılması, gerekli itibarın kazandırılması ve destek ihtiyacı gibi birtakım önerilerde bulunmuşlardır. Elde edilen bulgular doğrultusunda araştırmacılar, ücretli öğretmenlik uygulamasının sorunları üzerinde daha çok durulması gerektiği sonucuna ulaşmıştır.Keywords
Ücretli Öğretmen, Sorunlar, Çözüm

Abstract

The aim of this research is to draw attention to the reality of paid teaching practice and to examine its problems in depth. In this respect, the researchers have addressed the following research questions throughout this research; "What is paid teaching?", "What are the problems experienced in paid teaching?", and "What should be done to overcome the problems encountered in paid teaching practice?". This research has been conducted using phenomenological research design. The study group of this research consists of 16 teachers who are currently working as paid teachers. The data has been collected by semi-structured interview technique. The collected data has been analyzed by descriptive analysis technique. Accordingly, the participants have listed the problems of paid teachers as salary, otherization, personal rights, ignoring, and insurance. In addition, the participants have recommended some suggestions for the solution of the problems experienced. These are salary and rights improvements, fair appointments, gaining the necessary reputation, and support. In line with the findings, the researchers have concluded that more emphasis should be placed on the problems of paid teaching practice.Keywords
Paid Teacher, Problems, Solution

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri