Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BORÇLAR HUKUKUNDA HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZARAR GÖRENİN RIZASI
(CONSENT OF THE DAMAGED PERSON AS A REASON FOR COMPLİANCE İN THE LAW OF OBLİGATİONS )

Author : Mehmet UZUN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 238-250
242    227


Summary

Zarar görenin rızası, Türk Borçlar Kanununun 63. maddesinin 2. fıkrasında hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanununun 24. maddesinin 2. fıkrasında da kişilik hakkı zedelenen kişinin rızasının, kişilik haklarına saldırıyı hukuka uygun hale getireceği belirtilmiştir. Rıza kavramının çeşitli mevzuat hükümlerinde yer verilmişse de, bu kavramın tanımı yahut hukuki niteliği mevzuatta düzenlenmemiştir. Bu çalışmada öncelikle rıza kavramının tanımı ve öğretideki görüşler de dikkate alınarak rıza kavramının hukuki niteliği incelenmiştir. Türk borçlar hukukunda kişinin malvarlığı haklarının ve belirli şahıs varlığı haklarının ihlal edilmesine rıza gösterebileceği, gösterilen bu rızanın ihlali ve fiili hukuka uygun hale getireceği düzenlenmiştir. Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran hallerin gündeme gelebilmesi için ortada hukuka aykırı bir eylemin olması gerektiğinden ve genellikle bu eylem bir başkasının hakkını yahut kamu düzenini, milli güvenlik genel sağlık gibi çeşitli kategorileri ve menfaatleri ihlal ettiğinden çatışan menfaatler arasında denge kurulması oldukça önemli ve bir o kadar da tartışmalı bir konudur. Bu çalışmada rızanın bir hukuka uygunluk nedeni olarak geçerlilik arz edebilmesi için sağlaması gereken koşullara ve rıza için özellik arz eden bir kısım tartışmalar ele alınmıştır. Gerekli koşulları sağlayan ve geçerlilik taşıyan rıza, fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıracaktır.Keywords
Borçlar Hukuku, Hukuka Uygunluk, Zarar, Rıza, Sonradan Verilen Rıza, Örtülü Rıza 

Abstract

The consent of the injured is regulated as a reason for compliance with the law, which eliminates the unlawfulness in the second sub-article of Article 63 of the Turkish Code of Obligations. It is stated in the second sub-article of Article 24 of the Turkish Civil Code that the consent of the person whose personal rights are damaged will bring the attack on the personal rights into line with the law. Although the concept of consent is included in various legislative provisions, the definition or legal nature of this concept is not regulated in the legislation. In this study, first of all, the legal nature of the concept of consent was examined by considering the definition of consent and the opinions in the doctrine. In the Turkish code of obligations, it is regulated that the person can consent to the violation of his property rights and certain personal property rights, and that this consent will bring the violation into compliance with the law. In order for situations that eliminate the unlawfulness to come to the agenda, there should be an unlawful action in the middle and usually this action violates the right of someone else or public order, national security, general health, and various categories and interests, so balancing between conflicting interests is a very important and controversial issue. In this study, the conditions that consent must meet in order to be valid as a reason for compliance with law are mentioned. The consent that satisfies the necessary conditions and validity will eliminate the illegality of the act.Keywords
Law of Obligations, contrariety to law / Illegality, compliance with laws / Legality, Damage, Consent, Post Facto Consent, Implicit Consent

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri