Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okul Rehberlik Hizmetlerinden Okul Yönetimi ve Öğretmenlerinin Beklentileri
(Expectations Of School Administration And Teachers From School Counseling And Guidance Services )

Author : Ceyhan AYTAÇ   & Erdoğan BOZKURT  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 222-237
62    60


Summary

Araştırmanın amacı ilkokullarda okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri servisi ile ilgili görüşlerinin ve beklentilerinin değerlendirilmesidir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi ve örneklem seçimi için amaçlı örnekleme tekniklerinden ölçüt örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Görüşme tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile Suluova ilçesine bulunan ilkokullarda görev yapan altı okul müdürü ve on sınıf öğretmeni ile yüz yüze görüşmeler yapılarak veriler toplanmış ve veriler doyuma ulaştığından görüşmeler sonlandırılmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda; okul rehberlik hizmetlerinin eğitimi desteklediği, eğitimde tamamlayıcı rol oynadığı, yol gösteren bir servis olduğu, eğitimde başarının artışında ve sorunların çözümünde yardımcı olduğu, öğrencilerin hayata hazırlanmasında, sosyalleşmesinde ve kendine güven duyması konusunda etkili olduğu, yönlendiren bir servis olduğu, başarı başarısızlık gibi konularda bilgilendirme konumunda olduğu, ortaya çıkabilecek olumsuz durumlarda önlem alan konumda olduğu, sorunların tespit edilmesi konusunda etkili olduğu, öğrenciyi tanıma faaliyetlerinde yardımcı olduğu ve öğretmen veli idare ilişkilerinde işbirliği sağlayan pozisyonunda olduğu elde edilen verilerden ortaya çıkmaktadır.Keywords
İlkokul, psikolojik danışma ve rehberlik servisi, yönetici, öğretmen

Abstract

The intend of the research is to evaluate the views and expectations of school principals, assistant principals and teachers in primary schools, regarding the psychological counseling and guidance services. In this study, criteria sampling method was preferred from qualitative research method and purpose sampling techniques were used. With the semi-structured interview technique from the interview techniques, face-to-face interviews were held with six school principals and ten classroom teachers in primary schools in Suluova district, the data was collected and the interviews were terminated as the data reached saturation. As a result of the analysis; supported by education of school guidance services which plays a complementary role in education. In the preparation of students to the life, which helps in the increase of success in education and to solve problems, that it is effective in socializing and self-confidence, is in a position of information on issues such as success and failure, is in a position to take precautions in adverse situations that may occur, and that it is effective in detecting problems, data obtained from the position where it helps in student recognition activities and provides cooperation in teacher, parent and administration relations.Keywords
Primary school, psychological counseling and guidance service, manager, teacher.

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri