Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI (SRC4) SÜRÜCÜ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA AİT BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(DEVELOPMENT OF AN ACHIEVEMENT TEST FOR DOMESTIC GOODS-CARGO TRANSPORT (SRC4) DRIVER PROFESSIONAL COMPETENCY EXAMS: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY )

Author : Abdullah SÜSLÜ  & Şule ÖTKEN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 172-183
62    60


Summary

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğine göre, özel mesleki yeterlilik sertifikası, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursunda eğitimini tamamlayan ve eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere verilen sertifika anlamına gelmektedir. SRC4 türü, yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı olup, kurslar tarafından verilen eğitim ve sınav sonucunda mesleki yeterlilik sertifikası almaya hak kazanan kursiyerlere düzenlenen sertifika türlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurslarında eğitimlerini tamamlamış olan kursiyerlere, Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı (SRC4) Sürücü Mesleki Yeterlilik sertifikalarını düzenlemek üzere kullanılan çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir başarı testi geliştirmektir. Başarı testine ait maddelerin güvenirlik ve geçerlik çalışmalarını yapmak amacıyla hazırlanan ön çalışma formu 210 kişiye pilot olarak yapılmıştır. Pilot uygulama sonucunda elde edilen veriler üzerine, maddelerin psikometrik özelliklerinin belirlenmesi için madde ayırıcılık gücü indeksleri ve maddelerin ölçütleri ortalama değer düzeyleri hesaplanmıştır. Madde ayırıcılık gücü indekslerinin belirlenmesinde; korelasyona dayalı analiz ve iç tutarlılık ölçütüne (t-testi) dayalı analiz teknikleri kullanılmıştır. Başarı testinin güvenirlik çalışmaları kapsamında KR 20 güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve geçerlik çalışmaları ise kapsam ve yapı geçerliği olarak incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirliği belirlemek için yapılan analizlerden sonra başarı testinin nihai formu oluşturularak 137 kişiye uygulanmıştır. Nihai uygulama sonucu elde edilen verilere doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve model ile veri arasındaki uyumun iyi olduğu görülmüştür. Sonuç olarak Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı (SRC4) Sürücü Mesleki Yeterlilik sertifikalarını düzenlemek üzere kullanılan başarı testinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ortaya çıkmıştır.Keywords
yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı, sürücü mesleki yeterlilik sertifikası, başarı testi.

Abstract

According to the Ministry of National Education Special Transportation Services Vocational Training and Development Courses Regulation published in the Official Gazette, special vocational qualification certificate means the certificate given to the trainees who have completed the training in special transportation services vocational training and development course and who succeeded in the examination held at the end of the training. SRC4 is a type of certificate that is issued to the trainees who are entitled to receive a professional qualification certificate as a result of the training and examination given by the domestic goods-cargo transportation. The aim of this study is to develop a success test consisting of multiple choice questions used for issuing the Domestic Professions-Cargo Transportation (SRC4) Driver Professional Qualification certificates for trainees who have completed their training in Special Transport Services Vocational Training and Development Courses. The test form which was prepared for the reliability and validity studies of the items of the achievement test was applied to 210 people. On the data obtained as a result of the pilot application, the mean values of item discriminating power indices and the criteria of the items were calculated to determine the psychometric properties of the items. In determining item discrimination power indices; correlation-based analysis and internal consistency (t-test) analysis techniques were used. Within the scope of the reliability studies of the achievement test, the KR 20 reliability coefficient was calculated and the validity studies were examined as the content and structure validity. After the analyzes to determine the validity and reliability, the final form of the achievement test was created and applied to 137 people. Confirmatory factor analysis was performed on the data obtained as a result of the final application and it was found that the correlation between the model and the data was good. As a result, it was found that the achievement test which was used to issue the Certificate of Domestic Profession-Cargo Transportation (SRC4) Driver Professional Competence was a valid and reliable measurement tool.Keywords
domestic goods-cargo transportation, driver professional qualification certificate, achievement test

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri