Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVENİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
(AN EFFECTIVE RESEARCH TO DETERMINE THE EFFECTS OF TRUST IN THE ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR )

Author : Mahmut ÖZDEMİR  & Mustafa TECİMEN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 73-83
61    60


Summary

Bu çalışmada otel işletmelerinde istihdam edilen işgörenlerin yöneticiye duydukları güven ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ankara ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde istihdam edilen 459 işgörene anket aracılığıyla ulaşılmıştır. Anket aracılığıyla elde edilen veriler kullanılarak yöneticiye duyulan güven ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere korelasyon, demografik değişkenlere göre yöneticiye duyulan güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı farklılaşmasını belirlemek amacıyla t testi ve ANOVA analizi uygulanmıştır. Yöneticiye duyulan güven ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre yöneticiye duyulan güven ile örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutları arasında karşılıklı pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre işgörenlerin yöneticilerine duydukları güven arttıkça örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemeleri de artış göstermektedir.Keywords
Yöneticiye duyulan güven, örgütsel vatandaşlık davranışı, otel işletmeleri

Abstract

The aim of this study is to determine the relationship between trust in the manager and organizational citizenship behaviors of employees who are employed in hotel establishments. For this purpose, 459 employees who are employed in 4 and 5 star hotels establishments. in Ankara province were reached through a questionnaire. In order to determine the relationship between trust in the manager and organizational citizenship behavior correlation, to determine the differentiation of trust in the manager and organizational citizenship behavior according to demographic variables t-test and ANOVA analysis were applied by using the data obtained through the questionnaire. According to the results of the correlation analysis conducted to determine the relationship between trust in the manager and organizational citizenship behavior, it was concluded that there was a mutually positive relationship between trust in the manager and organizational citizenship behavior dimensions. According to this result, as employees' trust in their managers increases, their organizational citizenship behavior increases.Keywords
Trust in managers, organizational citizenship behavior, hotel establishments.

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri