Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK MİTOLOJİSİNDE YER ALAN SEMBOLLERİN ÖZDEMİR YEMENCİOĞLU’ NUN ESERLERİNE YANSIMALARI
(THE SYMBOLS CONTAINED IN THE TURKISH MYTHOLOGY ARE ÖZDEMİR YEMENCİOĞLU'S REFLECTONS OF HIS WORKS )

Author : Gonca YAYAN  & Beyzanur KARAKUŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 64-72
196    138


Summary

Mitolojiler, toplumların sosyal yaşantı, kültür ve inançlarının yeni nesillere aktarımında oldukça önemli rollere sahiptir. Bu yönüyle mitolojinin, toplumların geçmiş belleğini oluşturduğu ve her toplumda; kültürlerin aktarılmasında, dini inanışlarında, yaşam biçimlerinde, efsanelerinde ve etik anlayışlarında önemli rolleri yanında sanattaki yeri ve sanatla olan bağları da tartışmasız kabul görmektedir. Plastik sanatların her alanında kullanılan bu mitolojik ögeler, çağdaş resim sanatının da tematik konuları arasında da yer bulmuştur. Özellikle geçmiş kültürlere ait olan mitolojik konuların çoğu çağdaş sanat bağlamında sanatçılar tarafından yeniden ele alınarak eserleriyle sanat alanında yeni bakış açılarını da beraberinde getirmişlerdir. Eserlerinde Türk mitolojisindeki sembolleri sıklıkla kullanan Özdemir Yemencioğlu’da eserlerinde kullandığı renk, sembol ve mitolojik unsurlarla yansıtmak istediği düşüncelerini çağdaş resim sanatı tekniklerini de kullanarak izleyicileriyle buluşturma yoluna gitmiş başarılı sanatçılarımızdan birisidir. Çalışmada sanatçının eserleri, mitler arasındaki ilişkilerinden yola çıkılarak incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür tarama ve eser analizi ile sanatçının eserleri detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir.Keywords
Türk Mitolojisi, Özdemir Yemencioğlu, Sembol

Abstract

Mythologies have an important place in transfusing the social lives, cultures, faiths of the society to the new generations. From this aspect, it is unquestionably accepted that the mythologies make up the past memory of societies and in every society, they have significant roles in the transfer of cultures, religious beliefs, lifestyles, myths, and ethical understandings, as well as having a place in art and ties to it. These mythological elements used in all areas of plastic art have also been among thematic subjects of contemporary painting. Many of the mythological subjects, especially from past cultures, were reconsidered by artists in the context of contemporary art and brought new perspectives in the field of art with their works. Özdemir, who frequently uses symbols in Turkish mythology in his works, is one of our successful artists who has gone on to meet his audience using contemporary painting techniques to reflect his thoughts with the color, symbol and mythological elements he uses in his works. In the study, the artist's works were examined based on their relationship between myths. In addition, the works of the artist were evaluated in detail by scanning the literature and work analysis of qualitative research methods in this research.Keywords
Turkish Mythology, Özdemir Yemencioğlu, Symbol

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri