Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONYA OVASI NEOLİTİK KÜLTÜRLERİ
(NEOLITHIC CULTURES OF KONYA PLAIN )

Author : Ebru ORAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 31-34
226    182


Summary

Anadolu, tarihin çeşitli dönemlerinde olduğu gibi, Neolitik Dönem’de de tarihi ve kültürel zenginlikler bakımından önemli bir yere sahiptir. Anadolu’nun çeşitli yerleşimlerinde yapılan arkeolojik kazılar sayesinde sözkonusu dönemin toplumlarının, sosyo-kültürel yapısı, dini inanışları ve sanat anlayışları hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Anadolu’da, Neolitik Dönem’e ilişkin arkeolojik bulgulara, geniş bir coğrafi alanda rastlamak mümkündür. Orta Anadolu’da Neolitik Dönem’e tarihlendirilen önemli arkeolojik yerleşimler arasında, Konya Ovası’nda yer alan yerleşimler gelmektedir. Sözkonusu yerleşimler, Konya Ovası Neolitik Dönem Kültürleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Çalışma kapsamında, Konya Ovası Neolitik Kültürleri arasında önemli bir yere sahip olan Çatalhöyük ve Can Hasan yerleşimlerinde arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen çeşitli buluntular ışığında, Neolitik Dönem toplumlarının yaşam tarzı, sosyo-kültürel yapısı, dinsel inanışları ve sanat anlayışları ile ilgili karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. Çalışma kapsamında, Anadolu’nun farklı bölgelerinde yaşayan Neolitik Dönem toplumları ile Konya Ovası Neolitik Dönem toplumları arasında ortaya çıkan birtakım kültürel benzerlikler ve kültürel farklar değerlendirilmeye çalışılacaktır. Anadolu’da Neolitik Dönem’de farklı coğrafi bölgeler ile kurulan ticari ve sosyo-kültürel ilişkiler sonucunda ortaya çıkan kültürel etkileşimler de çalışma kapsamında değerlendirilmeye çalışılacaktır.Keywords
Neolitik, Konya Ovası, Arkeolojik Kazılar, Dinsel İnanışlar, Sanat Anlayışları.

Abstract

Anatolia occupies an important place in terms of historical and cultural diversities not only in various eras of history but also in Neolithic periods. Thanks to archaeological excavations conducted in different settlements of Anatolia, it is possible to gain knowledge about socio-cultural structures, religious beliefs and sense of art of societies of the aforementioned periods. It is possible to come across archaeological findings in Anatolia concerning with Neolithic Period. In Central Anatolia, among significant archaeological settlements dated to Neolithic Period come the settlement places in Konya Plain. Within the context of this study, in the light of various findings obtained as a result of archaeological excavations carried out in Çatalhöyük and Can Hasan settlements which have important places among Konya Plain Neolithic Cultures, life styles of Neolithic Period communities, their socio-cultural structure, religious beliefs and sense of art will be tried to be comparatively evaluated. Within the scope of the study, some cultural similarities and diversities having emerged among the Neolithic Period communities living in different regions of Anatolia and communities living in Konya Plain will be tried to be assessed. In addition, cultural interactions appearing as a consequence of commercial and socio-cultural relations established with various geographical regions in Neolithic Period in Anatolia will be evaluated within the scope of this study.Keywords
Neolithic, Konya Plain, Archaeological Excavations, Religious Beliefs, Sense of Art.

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri