Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“BAYATI-İSFAHAN” VƏ “BAYATI-ŞİRAZ” MUĞAMLARININ SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
(CHARACTERISTIC FEATURES OF THE “BAYATI-ISFAHAN” AND “BAYATI-SHIRAZ” MUGAMS )

Author : Ruslan TAGİYEV    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 16-20
231    209


Summary

Təqdim olunan məqalədə “Bayatı-Şiraz” və “Bayatı-İsfahan” dəstgahlarının müqayisəli təhlili aparılmışdır. Tədqiqat zamanı hər iki dəstgahlar cədvəl və not nümunəsi əsasında müqayisə edilərək tədqiq edilmişdir. Həmçinin burada “Bayatı-Şiraz” dəstgahının formalaşdığı tarixi dövr də qısaldılmış formada araşdırılmışdır.Keywords
muğam, dəstgah, guşə, iprovizasiya, tərkib.

Abstract

A comparative analysis of “Bayati-Shiraz” and “Bayati-Isfahan” sets has been conducted in the given article. During the study, both sets were compared and explored using table and note samples. Also, the historical period in which the Bayati-Shiraz unit was formed was also briefly explored.Keywords
mugam, set, nook, improvisation, composition.

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri