ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE VELİ KAYNAKLI YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ
(PARENT ORİGİNATED PROBLEMS AND SOLUTİONS İN PRESCHOOL EDUCATİON FROM PRESCHOOL TEACHERS' PERSPECTİVE )

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE VELİ KAYNAKLI YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

 
Author : Fatma AVCI  & Ekrem Cengiz AKDENİZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 916-927
DOI Number: :
Cite : Fatma AVCI & Ekrem Cengiz AKDENİZ, (2021). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE VELİ KAYNAKLI YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 25, p. 916-927 . Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.254.
    


Summary

Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim sürecini etkileyen veli kaynaklı olarak yaşadıkları sorunlar konusunda görüş ve değerlendirmelerini belirlemek yanı sıra geliştirdikleri çözümleri ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma temel nitel araştırma olarak desenlenmiştir. Araştırmanın temel amacı doğrultusunda yarı yapılandırılmış çevrimiçi bir görüşme formu geliştirilmiş ve katılımcı öğretmenlerin gönüllülük esasınca formu doldurmaları sağlanmıştır. Araştırmaya toplamda 43 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda öğretmenlerin veli kaynaklı olarak yaşadıkları sorunlardan başlıcalarının “velilerin ilgisizliği, velilerin okul öncesi eğitim süreci hakkındaki bilgi eksiklikleri, benimsedikleri aşırı koruyucu tutum, güven sorunu, bakıcı algısı, iletişim sorunu, sınıf içi uygulamalara karışma, özbakım becerilerinin gelişimi konusunda aşırı hassasiyet” olduğu anlaşılmıştır. Öğretmenler velileri ile yaşadıkları sorunlara ilişkin benimsedikleri çözüm yollarını ise “bireysel görüşmeler yapma, toplantı yapma, eğitimler planlama, aile katılımı etkinlikleri planlama, net ve kararlı bir duruş sergileme, idare etmeye çalışma, okul yönetimine yansıtma”dır. Okul öncesi eğitimde öğretmenlerin bakış açısıyla veli kaynaklı sorunların irdelenmesi açısından araştırma özgün olup çözüm yollarının ortaya koyulması yönüyle de önemlidir. Ayrıca araştırma veli kaynaklı yaşanılan sorunlar ve çözümler konusunda öğretmenlere ve araştırmacılara bir perspektif sunmaktadır.Keywords
Okul öncesi eğitim, veli, öğretmen, sorunlar

Abstract

The main purpose of this study is to determine the opinions and evaluations of preschool teachers about the problems they experience due to parents affecting the preschool education process, as well as to reveal the solutions they have developed. This research is designed as a basic qualitative research. In line with the main purpose of the study, a semi-structured online interview form was developed and participating teachers were made to fill the form on a voluntary basis. A total of 43 preschool teachers participated in the study. Descriptive analysis technique was used in analyzing the data. As a result of the analysis, it was understood that the main problems faced by teachers as a result of parents were "parents' lack of information about the pre-school education process, overprotective attitude, trust problem, caregiver perception, communication problem, interference in classroom practices, excessive sensitivity to the development of self-care skills". . The solution methods adopted by teachers regarding the problems they have with their parents are "holding individual interviews, holding meetings, planning trainings, planning family participation activities, taking a clear and determined stance, trying to manage, and reflecting on the school administration." The research is original in terms of examining the problems caused by parents from the perspective of teachers in pre-school education and it is also important in terms of revealing the solutions. In addition, the research provides teachers and researchers with a perspective on parent-related problems and solutions.Keywords
Prescholl education, parents, teacher, problems

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri