ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜRESEL PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
(BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GRADUATE THESES ON THE SUBJECT OF GLOBAL MARKETING )

KÜRESEL PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

 
Author : Emrah KILIÇ  ; Gökhan BAK; Emre BUDAK; Alparslan BAK & Mehmet Kemal KUTLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 874-880
DOI Number: :
Cite : Emrah KILIÇ ; Gökhan BAK; Emre BUDAK; Alparslan BAK & Mehmet Kemal KUTLU, (2021). KÜRESEL PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 25, p. 874-880. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.250.
    


Summary

Küreselleşmeyle birlikte ülkeler arasındaki sınırlar kalkmış, küresel pazarlar oluşmuş, pazarlama ilkeleri dünya genelinde uygulanmaya başlamıştır. Ülkelerin ekonomik, toplumsal, siyasi ve kültürel farklılıkları da göz önünde bulundurularak pazarlara giriş stratejileri belirlenmiştir. Küresel pazarlama kavramı pazarlama literatüründe önemli bir yere sahip olmuş ve bu konuda birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de küresel pazarlama konusunda yazılan tezlerin bibliyometrik profilinin nasıl olduğu araştırılmıştır. YÖK Tez Merkezi resmi internet sitesinde küresel pazarlama anahtar kelimesi kullanılarak tarama yapılmış, 10 adet teze erişim sağlanmıştır. Erişim sağlanan tezler de bazı değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırma sonucunda, tezlerin eşit oranda devlet ve vakıf üniversitesinde yazıldığı, bunların büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu, en fazla 2019 yılında, en çok İstanbul ilinde, en fazla Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, yazım dili olarak büyük oranda Türkçe olduğu görülmüştür. Ayrıca yazılan tezlere yoğunlukla Doç. Dr. unvanına sahip akademisyenlerin danışmanlık yaptığı, yazılan tezlerde en çok küresel pazarlama anahtar kelimesinin kullanıldığı, bu tezlerin de büyük oranda 100-150 sayfa aralığında ele alındığı dikkati çekmektedir.Keywords
Küreselleşme, Küresel Pazarlama, Bibliyometrik Analiz.

Abstract

In conjunction with globalization, the borders between countries have been removed, global markets have been formed, and marketing principles have begun to be applied all around the world. Market entry strategies have been determined taking into account the economic, social, political and cultural differences of the countries. The concept of global marketing has gained an important place in marketing literature and many studies have been done on this subject. In this study, a research was done on how the bibliometric profile of theses written on global marketing in Turkey. An investigation on the official website of YÖK Thesis Center was done by using the keyword global marketing, and 10 thesis were accessed. The accessed theses were also analyzed according to various variables. As a result, it was found out that the number of theses written were distributed in equal proportions between state and foundation universities, the majority of them were master's thesis, most of them were written in 2019, in Istanbul, in the Institute of Social Sciences, and the writing language was mostly in Turkish. In addition, it is noteworthy that the theses were mostly supervised by Assoc. Prof. Dr. titled academicians, global marketing was the mostly used keyword, and these theses were mostly covered in a range of 100-150 pages.Keywords
Globalization, Global Marketing, Bibliometric Analysis.

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri