ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPORUN KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNE ETKİSİ
(IMPACT OF SPORT ON THE LEVEL OF PERSONAL DEVELOPMENT )

SPORUN KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNE ETKİSİ

 
Author : Yunus Emre BÜYÜKBASMACI  & Murat ERDOĞDU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 851-860
DOI Number: :
Cite : Yunus Emre BÜYÜKBASMACI & Murat ERDOĞDU, (2021). SPORUN KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNE ETKİSİ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 25, p. 851-860. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.238.
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, spor yapma durumunun bireylerdeki kişisel gelişim seviyesine olan etkisini incelemektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Robitschek ve diğerleri, (2012)’ nin geliştirdiği, Yalçın ve Malkoç (2013) tarafından da Türkçe’ ye uyarlanan “kişisel gelişim yönelimi ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek toplam 16 sorudan oluşmaktadır. Çalışmanın örneklem seçiminde, gelişigüzel (rastgele) örneklem seçim yöntemi kullanılmıştır. Anket sosyal medya ve watsapp iletişim ağı gruplarında paylaşılmıştır. Araştırma örnekleminin büyük çoğunluğunu Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapmakta olan öğretmenlerden oluşmaktadır. Ankete toplam 166 kişi katılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Değişkenlerin analizinde "normallik testi" gerçekleştirildikten sonra elde edilen sonuçlara göre; mann whitney u testi ve kruskal wallis uygulanmıştır. Çalışma öncesi beş farklı H0 ve H1 hipotezi kurulmuş ve test edilmiştir. Çalışmada yapılan analizler sonucunda, toplam beş değişkenden birinde anlamlı dördünde ise anlamsız farklılık tespit edilmiştir.Keywords
lisanslı sporcu, fiziksel aktivite, kişisel gelişim

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of sports on personal development level of individuals. As a data collection tool in the study, was used “personal development orientation scale” developed by Robitschek and others (2012) and adapted to Turkish by Yalçın and Malkoç (2013). The scale consists of 16 questions. In the sample selection of the study, haphazard (random) sample selection method was used. The survey was shared on social media and watsapp communications network groups. The majority of the research sample is composed of teachers who work at the Ministry of National Education. A total of 166 people participated in the survey. The SPSS 21 package program was used to analyze the data obtained. In analysis of variables were used mann whitney u test and kruskal wallis test according to the results obtained after the normality test. As a result of the analyzes made in the study, a meaningful difference was found in one of the five variables in total, and a meaningless difference was found in four.Keywords
licensed athlete, physical activity, personal development

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri