ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BORDERLINE KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA ŞEMA TERAPİSİNİN ETKİNLİĞİ
(THE EFFECTIVENESS OF SCHEMA THERAPY IN BORDERLINE PERSONALITY DISORDER )

BORDERLINE KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA ŞEMA TERAPİSİNİN ETKİNLİĞİ

 
Author : Merter BETON    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 861-873
DOI Number: :
Cite : Merter BETON , (2021). BORDERLINE KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA ŞEMA TERAPİSİNİN ETKİNLİĞİ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 25, p. 861-873. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.229.
    


Summary

Borderline Kişilik Bozukluğu günümüz modern toplumlarında sıkça görülen bir psikopatolajidir. DSM-V ve ICD-10 gibi tanılama sistemlerinde tanı ölçütleri belirlenmiş bu kişilik bozukluğuna yönelik belirli yaklaşımlar literatüre geçmiştir. Bunlardan birisi de şema terapi yöntemidir. Şema terapi Young ve Aradaşları tarafından eklektik bir tarz ile bilişsel-davranışçı, bağlanma, geştalt, nesne ilişkileri ve yapılandırmacı psikanalitik yaklaşımlarının birleşiminden ortaya çıkarılmış yenilikçi bir terapi modelidir. Bu araştırmanın amacı borderline kişilik bozukluğu ve şema terapisi hakkında bilgi vermek ve borderline kişilik bozukluğunda şema terapisinin etkinliğini tartışmaktır. Araştırma için gerekli olan bilgileri toplamak için literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Borderline kişilik özellikleri ve şema terapisi ile ilgili alanyazında yer alan kitap, dergi, makale, yüksek lisans ve doktora tezlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada şema terapisi kavramı, şemaların temelleri, şemaların alanları, şema modları, borderline kişilik bozukluğu kavramı, borderline kişilik bozukluğunda şema terapisi kullanımı kavramlarına, ilgili literatür desteği ile değinilmiştir. Araştırma literatürde yer alan bilgiler ile sınırlandırılmıştır. Bu doğrultuda borderline kişilik bozukluğunun şema boyutları açısından araştırıldığı bu çalışmanın literatür alanına faydalı olacak sonuçlar ortaya koyacağı düşünülmektedir.Keywords
Şema terapisi, kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu.

Abstract

Borderline Personality Disorder is a psychopathology in today's modern societies. Diagnostic criteria in diagnostic systems such as DSM-V and ICD-10, specific issues related to this personality disorder have been included in the literature. One of them is the schema therapy method. Schema therapy is a therapy model created by Young and his colleagues from a combination of eclectic style and cognitive-behavioral, attachment, gestalt, object relations and constructivist psychoanalytic approaches. The aim of this study is to give information about borderline personality disorder and schema therapy and to discuss the effectiveness of schema therapy in borderline personality disorder. The literature search method was used to collect the information required for the research. The books, journals, articles, master's and doctoral theses in Borderline personality traits and schema therapy were used. In the research, the concept of schema therapy, the basics of schemas, areas of schemas, schema modes, the concept of borderline personality disorder, the use of schema therapy in borderline personality disorder are discussed with the support of related literature. The research is limited to the information in the literature. In this respect, it is thought that this study, in which borderline personality disorder is investigated in terms of schema dimensions, will provide useful results for the literature.Keywords
Schema therapy, personality disorder, borderline personality disorder

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri