Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİLERİ
(EFFECTS OF LEADERSHIP STYLES OF SCHOOL PRINCIPALS ON THE ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF TEACHERS )

Author : Ahmet ÜSTÜN   & Hürriyet ALKAN KARADUMAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 65-76
    


Summary

Değişmekte olan dünyamızda öğretmenlerin de çalıştıkları okulların müdürlerinin liderlik stillerinden beklentileri de değişmektedir. Artık geleneksel liderlik tarzlarının geride bırakılması gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etkilerine dair ayrıntılı bir inceleme yapmaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda “Öğretmenlerin görev yapmakta oldukları okullardaki müdürlerin liderlik stilleri nelerdir?”, “Okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerindeki etkileri nelerdir?” ve “Okul müdürleri, öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını arttırmak için neler yapmalıdır?” sorularına yanıt aranmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu formal lise kademesinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Öğretmenler, görev yapmakta oldukları okullardaki okul müdürlerinin liderlik stillerinin en çoktan en aza doğru vizyoner, dönüşümcü ve işlemci lider olarak sıralamışlardır. Okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığını kuruma aidiyet ve motivasyon faktörleri bakımından etkileri olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını arttırmak için okul müdürlerinden beklentileri sırasıyla: adil olmalı, öğretmenin görüşünü almalı, öğretmene arka çıkmalı, iletişimi iyi olmalı, öğretmenlere değer vermeli, okulda değişimi ve gelişimi sağlamalı ve anlayışlı olmalı şeklinde sıralanabilir. Bulgular doğrultusunda araştırmacı vizyoner liderler ve dönüşümcü liderler ile çalışan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının daha fazla olduğu düşünüldüğünde, okul müdürleri bu liderlik stillerine göre göreve getirilebilir, işlemci lider konumunda olan okul müdürlerinin bulunduğu kurumlarda öğretmenlerin motivasyonunun ve örgütsel bağlılıklarının düşük olduğu gözlemlendiğinden okul müdürlerine liderlik stilleri ve yönetim konusunda hizmet içi bir eğitim düzenlenebilir ve okul müdürlerinin öğretmenler arasında ayrımcılık yapmaması ve adaletli olması gereklidir gibi önerilerde bulunmuştur.Keywords
Örgütsel bağlılık, Liderlik stilleri, Motivasyon, Okul müdürleri

Abstract

In our world that has been changing, the expectations of teachers from the leadership styles of their principals with whom they are working have also been changing. It is thought that traditional leadership styles should be left behind from now on. The study has been carried out by means of a qualitative research method. The purpose of this study is to make a detailed examination on the effects of leadership styles of school principals on the organizational commitments of teachers. In line with this purpose responses have been sought to the questions “What are the leadership styles of the school principals where the teachers work?” “What are the effects of leadership styles of school principals on the organizational commitments of teachers?” and “What should school principals do to increase the organizational commitments of teachers?”. The sample group of this study consists of teachers working at formalhigh schools. Data were collected by means of a semi-structured interview method. Teachers have listed the leadership styles of the school principals where they work as visionary, transformational and transactional leaders from the most to the least seen leadership styles. It has been understood that leadership styles of school principals have effects on the organizational commitments of teachers in terms of sense of belonging to the organization and motivation factors. What the teachers expect from their school principals to do in order to increase their organizational commitment can be listed as follows, respectively: school principals should be fair, they should ask the teachers’ opinions, they should back the teachers up, they should communicate well with the teachers, they should appreciate the teachers, they should ensure the change and development at school and they should be understanding. In line with the findings of this study, the researcher has made recommendations as follows: when it is considered that the organizational commitments of teachers are much more when working with a principal who has visionary or transformational leadership style, school principals who have such type of leadership styles may be appointed to the schools from now on; since it is observed that the motivations and organizational commitments are of low level of teachers working with school principals applying transactional leadership style, school principals may be provided with in-service training on the matter of leadership styles and management; and school principals should not make discrimination among teachers and they should be fair.Keywords
Organizational commitment, Motivation, Leadership styles, School principals.

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri