Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE YÖNETİCİ MOBBİNGİ VE YÖNETİLENLERİN DUYGUSAL ÖÇ ALMA İSTEĞİ
(MANAGER MOBBİNG IN EDUCATİONAL ORGANİZATİONS AND THE DESIRE FOR EMOTIONAL REVENGE OF THE MANAGED )

Author : Ahmet ÜSTÜN   & Nurten ÖZBERK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 1-11
    


Summary

Özet: Ast, üst ya da aynı statüdeki çalışanlar arasında sürekli ve sistematik olarak saldırgan davranışlara maruz kalmayla mobbing (psikolojik yıldırma) meydana gelmektedir. Günümüz dünyasında rekabetin de artmasıyla mobbing artış göstererek, bir işyeri hastalığına dönüşmektedir. Bu tür davranışlar ise, hem bireyler hem çalışılan örgüt hem de toplum üzerinde çeşitli travmalara neden olmaktadır. Bu çalışma ile eğitim örgütlerinde mobbing saldırı türleri, nedenleri, tepki biçimleri ve geliştirilen çatışma yöntemleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, 12 öğretmen ve 17 okul yöneticisi (müdür ve müdür yardımcıları) ile yapılmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomonoloji (olgubilim) deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcılardan toplanan veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda araştırmacılar, bazı katılımcıların mobbingle ilgili yeterli farkındalığa sahip olmadıkları, bazılarının sessiz kaldığı bazılarının ise hakkını aramaya yönelik tepkiler verdiği bulgusuna ulaşmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, mobbing, yıldırma, mobbinge tepkiler.

Abstract

Abstrack: Mobbing (psychological mobbing) occurs among subordinate, superior or employees with the same status by being constantly and systematically exposed to aggressive behavior. In today's world, with the increase of competition, mobbing increases and turns into a workplace disease. Such behaviors cause various traumas on both individuals, the organization and society. By this study, mobbing attack types, causes, reaction styles and developed conflict methods in educational organizations were tried to be determined. The research was conducted with 12 teachers and 17 school administrators (principal and vice principals). This research was carried out by using the phenomenology design, one of the qualitative research methods. The data were collected by using the semi-structured interview technique. The data collected from the participants were analyzed with the descriptive analysis technique. As a result of the analysis of the data, the researchers found that some participants did not have sufficient awareness about mobbing, some remained silent and some responded to seek their rights.Keywords
Keywords: Teacher, mobbing, mobbing, reactions to mobbing.

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri