Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIKTA EŞİTLİK, SOSYAL POLİTİKA VE BULUNULAN SÜRECİ DESTEKLEYİCİ –KURTARICI ÖNLEMLER
(HEALTH EQUALİTY İN COVİD-19 PANDEMİC, SOCİAL POLİCY AND SUPPORTİNG-PROCESS RESCUİNG MEASURES )

Author : Sibel ORHAN  ; Muhammet GÜMÜŞ & Emine KIZILKAYA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 38-45
    


Summary

Amaç: Covid-19 salgını, sosyal eşitsizlik, ekonomik eşitsizlik, sağlık eşitliği ve nüfus sağlığı arasındaki yakın bağlantıları açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Gerçekleştirilen bu çalışmada ulaşılmak istenilen amaç ise, Covid-19 pandemisinde sağlıkta eşitlik, sosyal politika ve bulunulan süreci destekleyici ve kurtarıcı önlemlerin ne derece önemli olduğunun ortaya konulmasıdır. Yöntem: Bu çalışmada, sağlık bilimleri alanında yaygın olarak kullanılan derleme çalışması modellerinden ‘’belgesel kaynak derleme modeli’’ kullanılmıştır. Bu kapsamda öncelikle literatürdeki konu ile ilgili çalışmalara ulaşılmış, ulaşılan araştırma bulguları derlenmiş ve raporlanmıştır. Bulgular: Yapılan literatür taraması sonucunda, Covid-19 pandemi sürecinde hangi sosyal politikaların gelecekteki pandemilere hazırlığı en iyi şekilde destekleyeceğini görmek için alınan birtakım önlemler araştırılmış ve kurtarıcı politikaların neler olduğuna değinilmiştir. Sonuç: Bu çalışmada, evrensel sağlık sigortası, ücretli hastalık izni, yükseltilmiş ücret sigortası poliçeleri, vergi reformu, ebeveyn iznine yatırımlar, çocuk bakımı, eğitim ve yükseltilmiş hükümet de dahil olmak üzere yakın ve uzun vadeli müdahalelerin bir grubunun kayıt sistemlerinde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Sağlığın sosyal belirleyicilerinin dağılımını eşitleyen ve sosyal dayanışmayı teşvik eden politikalar da nüfus sağlığını ve ekonomik performansı geliştirecek ve gelecekteki pandemilere daha başarılı bir şekilde karşı çıkmamızı sağlayacaktır.Keywords
Covid-19, Sağlıkta Eşitlik, Sağlıkta Eşitsizlik, Nüfusun Sağlığı

Abstract

Purpose: The Covid-19 outbreak clearly and clearly revealed the close links between social inequality, economic inequality, health equality and population health. The aim of this study is to reveal the importance of equality in health, social policy and the measures supporting and saving the process in Covid-19 pandemics. Methods: In this study, '' documentary source compilation model '', which is one of the compilation study models commonly used in the field of health sciences, was used. In this context, studies related to the subject in the literature were first accessed, and the research findings reached were compiled and reported. Results: As a result of the literature review, some measures were taken to see which social policies will provide the best support for the future pandemics and what the savings policies are during the Covid-19 epidemic process. Conclusion: In this study, it was concluded that a group of close and long-term interventions, including universal health insurance, paid sick leave, elevated wage insurance policies, tax reform, investments in parental leave, child care, education and the upgraded government, are included in the registration systems. Policies that equalize the distribution of social determinants of health and promote social solidarity will also improve population health and economic performance and enable us to more effectively oppose future pandemics.Keywords
Covid-19, Equity in Health, Inequality in Health, Health Of The Population

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri