Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK DÜŞÜNCE HAYATINDA NAMIK KEMAL'İN YERİ VE ÖNEMİ
(THE POSITION AND IMPORTANCE OF NAMIK KEMAL IN TURKISH THOUGHT LIFE )

Author : Mertcan TURAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 19
Page : 871-880
    


Summary

Fransız İhtilali’nin ortaya çıkarmış olduğu modern milliyetçi düşünce dünya tarihinde çeşitli dönüm noktaları oluşturmuştur. 18. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar çok uluslu imparatorlukların siyasi ve toplumsal dengeleri bu düşüncenin etki alanına girerek derinden sarsılmıştır. Çok uluslu imparatorluk olan Osmanlı Devleti, varlığını devam ettirebilmek için başlattığı Tanzimat süreciyle birlikle Avrupai yaşam tarzını benimseyerek Batı medeniyetine yanaşmış ve kurumlarını Batı medeniyetinin değerleriyle yenilemeye çalışmıştır. Namık Kemal, Osmanlı’nın yenilenme sürecinde yaşamış önemli bir düşünce insanıdır. Sanatı toplumun batılılaşması için kullanmış ve eserlerini halkın anlayacağı sade bir dilde yazmayı tercih etmiştir. Kaleme almış olduğu yazılarında döneminin toplumsal ve siyasal meselelerine ışık tutarak bu sorunlara çözüm aramıştır. ‘’Hak, hürriyet, vatan ve millet’’ kavramlarını Türk düşünce hayatına ve edebiyatına sokan kişi olan kabul edilen Namık Kemal’in etkisi kendi dönemini aşmıştır. Fikirleriyle Milli Mücadele Dönemi’nin önde gelen isimlerini etkilemiştir. Cumhuriyet döneminde birçok farklı kesimden aydının ve vatanseverin düşünce dünyasına ilham kaynağı olarak ‘’Vatan ve Hürriyet’’ şairi olarak anılmıştır.Keywords
Namık Kemal, Vatan ve Hürriyet, Milliyetçilik

Abstract

The modern nationalist thought created by the French Revolution has created various turning points in world history. From the end of the 18th century to the beginning of the 20th century, the political and social balances of multinational empires were deeply shaken by entering the domain of this thought. The Ottoman Empire, a multinational empire, adopted the European lifestyle with the Tanzimat process that it initiated to maintain its existence, approached the Western civilization and tried to redesign its institutions with the values of Western civilization. Namık Kemal is an important thinker who lived in the renewal process of the Ottoman Empire. He used art for the westernization of society and preferred to write his works in a plain languange that the public would understand. He sought solutions to these problems by shedding light on the social and political issues of his time in his writings. The influence of Namık Kemal, who is accepted as the person who introduced the concepts of ‘’right, freedom, homeland and nation’’ into Turkish thought and literature, exceeded his time. He influenced the leading names of the National Struggle Period with his ideas. During the Republic period, he was preffered to as the poet of ‘’Fatherland and Freedom’’ as a source of inspiration for intellectual world of many intellectuals and patriots.Keywords
Namık Kemal, Homeland and Freedom, Nationalism

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri