Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DEKİ KADIN İSTİHDAMI, ERKEK İSTİHDAMI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: T0DA-YAMAMOTO NEDENSELLİK TESTİ
(EMPIRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MEN’S EMPLOYMENT, WOMEN'S EMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: T0DA-YAMAMOTO CAUSALITY TEST )

Author : Aslı ÖZEN ATABEY    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 19
Page : 823-834
    


Summary

İstihdamı arttırmak ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek, ülke ekonomilerinin temel hedefleri arasında yer almaktadır. Genel kanı, istihdamdaki artışın ekonomik büyüme sağlayacağı ve ekonomideki büyümenin istihdamı arttıracağı yönündedir. Ancak uygulamada bu iki değişken arasında ilişki olmadığına dair sonuçlar elde eden ve istihdam yaratmayan büyüme konusuna değinen çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi cinsiyet farklılığını dikkate alarak analiz etmektir. Kadın istihdamı, erkek istihdamı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, 2006-2019 yılları arasındaki döneme ait üç aylık veriler kullanılarak Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi ile incelenmiştir. Nedensellik testinden önce serilerin durağanlıkları ADF ve PP birim kök testleri ile araştırılmış ve daha sonra VAR modeli kurulmuştur. VAR analizinde kullanılan modelin istikrarlı olup olmadığı ve otokorelasyon sorunu bulunup bulunmadığı test edildikten sonra Eviews 10 programı ile Toda-Yamamoto (1995) nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir. Ampirik analiz neticesinde ekonomik büyüme ile kadın istihdamı ve erkek istihdamı arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Bu sonuç istihdamsız büyüme olgusunu destekler niteliktedir.Keywords
Kadın-Erkek İstihdamı, Ekonomik Büyüme, Toda-Yamamoto Nedensellik Testi

Abstract

Increasing employment and achieving economic growth are among the main goals of the country's economies. The general opinion is that the increase in employment will provide economic growth and the growth in the economy will increase employment. However, in practice, there are studies that have obtained results that there is no relationship between these two variables and that refer to issue of the growth without employment. The purpose of this study, the relationship between employment and economic growth in Turkey is to analyze, taking into account gender differences. The relationship between female employment, male employment and economic growth was examined by Toda-Yamamoto (1995) causality test using quarterly data for the period between 2006-2019. Before the causality test, the stationarities of the series were investigated by ADF and PP unit root tests, and then the VAR model was established. After testing whether the model used in the VAR analysis is stable and whether there is an autocorrelation problem, Toda-Yamamoto (1995) causality analysis was performed with the Eviews 10 program. As a result of the empirical analysis, no causality relationship between economic growth and female employment and male employment could be determined. This result supports the phenomenon of growth without employment.Keywords
Female-Male Employment, Economic Growth, Toda-Yamamoto Causality Test

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri