Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMiŞLİK ALGILARI İLE İŞ DOYUMLARI VE OKULDAN AYRILMA NİYETLERI ARASINDAKİ İLIŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN BURNOUT PERCEPTIONS AND JOB SATISFACTION AND INTENTION TO LEAVE FROM SCHOOL OF CLASS TEACHERS’ )

Author : Özlem KEMER   & Kaya YILDIZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 12-25
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik algıları ile iş doyumları ve okuldan ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada yöntem olarak sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik algıları, iş doyumları ve okuldan ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin saptanması için ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. Örneklem grubu, İstanbul’da Başakşehir ve Şişli ilçelerinde görev yapmakta olan 867 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. “Tükenmişlik Ölçeği”, “İş doyum Ölçeği”, “Okuldan Ayrılma Niyeti Ölçeği” uygulanarak elde edilen verilerin analiz edilebilmesi için SPSS programından yararlanılmıştır. Tükenmişlik algıları toplam puanının “Bazen” aralığına denk geldiği belirlenmiştir. Öğretmenlerin iş doyum düzeyleri “Orta Düzey” olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin işten ayrılma niyeti algılarının da “Orta Düzey” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizinde öğretmenlerin iş doyumları (tüm boyutlarda) ile tükenmişlik algıları arasında ve okuldan ayrılma niyetleri algıları arasında negatif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizinde ise öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin onların hem iş doyumlarının hem de okuldan ayrılma niyetlerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Tükenmişlik, İş Doyumu, İşten Ayrılma Niyeti, Sınıf Öğretmenleri

Abstract

The aim of this study is to examine the relationships between the burnout perceptions of classroom teachers and their job satisfaction and their intention to leave the school. As a method in the study, the relational research model was used to determine the relationship between the burnout perceptions of classroom teachers, their job satisfaction and their intention to leave the school. The sample group consists of 867 classroom teachers working in Başakşehir and Şişli districts in Istanbul. The SPSS program was used to analyze the data obtained by applying the "Burnout Scale", "Job Satisfaction Scale", "The School Leaving Intention Scale". It was determined that the total burnout perception score corresponded to the "Sometimes" range. Teachers' job satisfaction levels are determined as "Medium Level". It was concluded that the teachers' perceptions of the intention to quit were also “Medium Level”. In the Pearson Product Moment Correlation Analysis, it was found that there was a moderate negative relationship between teachers' job satisfaction (in all dimensions) and burnout perceptions and their intention to leave school. In the regression analysis, it was concluded that teachers' burnout levels were a significant predictor of both their job satisfaction and their intention to leave school.Keywords
Burnout, Job Satisfaction, Intention to Leave, Class Teachers.

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri