Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜKKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN İNKİŞAFI DÖNEMİNDE YETİŞEN BELLİ BAŞLI ÂLİMLER, İLİM ADAMLARI, ESERLERİ VE İLME HİZMETLERİ
(Growing up during the development of the Seljuk state Major scholars, Scientists, Their Works and Scientific Services )

Author : Yaşar BEDİRHAN   & Sefa YILDIRIM  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 19
Page : 752-785
    


Summary

XI. ve XII. asırlarda Anadolu’da yazılan eserlerin çoğu tabiat bilimlerine ve felsefeye dair iken XIII. asrın ilk çeyreğinden itibaren Anadolu’da telif edilen eserlerin büyük çoğunluğu Tasavvufi –Dini, Edebi ve tıbba dair eserlerdir. Bu değişimin sebepleri ise; Moğol istilası önünden kaçarak Anadolu’ya gelen çok sayıda mutassavıf ve dervişlerin buradaki faaliyetleri sonucunda devrin fikri yapısın etkilemeye başlamışlardır. Bunun yanında Sultanların ilimi teşvik etmeleri ve ilim adamlarını himaye etmeleri birçok âlimin ilgisini Anadolu’ya celbetmiştir. Selçuklular döneminde tasavvufi hayat oldukça canlı ve hareketli bir mahiyet arz etmekteydi. Dönemin tasavvufi çevrelerinde fikri hareketlilikler, deruni terennümler farklı düşünce akımları ve yeni tasavvufi fırkalar vücuda gelmekteydi. Tarikat şeyhleri müritlerinin kabiliyetleri istikametinde gelişmesine, yeni açılımlar kazanmalarına imkân hazırlamaktaydı. Taklit geleneğinden çok tahkik boyutu ön plana çıkarılmakta, müritlerin kendi deneyimlerini ortaya koymalarına ışık tutulmaktaydı.Keywords
Selçuklular, Anadolu, İlim adamları, medreseler, tasavvuf

Abstract

XI. and XII. While most of the works written in Anatolia in the centuries are about natural sciences and philosophy. Most of the works written in Anatolia since the first quarter of the century are Sufism - Religious, Literary and medical works. The reasons for this change are; As a result of the activities of many mutassavifs and dervishes who escaped from the Mongol invasion and came to Anatolia, they started to affect the intellectual structure of the period. Besides, the Sultans' encouragement of science and their patronage attracted the attention of many scholars to Anatolia. During the Seljuk period, mystical life was very lively and active. In the mystical circles of the period, intellectual movements, deep chants, different currents of thought and new mystical sects were emerging. Sect sheikhs were preparing the opportunity for their followers to develop in line with their abilities and gain new initiatives. The aspect of investigation was brought to the fore rather than the imitation tradition, and the light was shed on the disciples to reveal their own experiences.Keywords
Seljuks, Anatolia, scholars, madrasahs, mysticism

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri