Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ULUSAL SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: ABD, İNGİLTERE VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ
(THE COMPARATİVE ANALYSİS OF NATİONAL CYBER SECURİTY POLİCİES: UNITED STATES, UNITED KINGDOM AND TURKEY EXAMPLES )

Author : Adnan KARATAŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 19
Page : 737-751
    


Summary

Bilgi iletişim teknolojileri sürekli ve hızlı bir gelişim sergilemektedir. Bu hızlı değişim son yıllarda daha fazla ivme kazanmıştır. Dolayısıyla hayatımıza siber alan gibi geçmişte ütopik olarak kabul edilen yeni kavramlar girmiştir. Günümüzde ise yaşamımızın merkezine yerleşen bir kavram haline gelmiştir. Nitekim kıtalar arasındaki mesafenin anlamsızlaşmasına bu kavram yol açmıştır. Üstelik küreselleşmeye de ciddi katkıları olmuştur. Siber alanın günümüzdeki fonksiyonlarının ve büyüklüğünün artması ile birlikte bu alan daha kırılgan ve saldırılara açık bir konuma gelmiştir. Dolayısıyla, hem siber alanın çeşitli saldırılara maruz kalmasına hem de bu siber alandan faydalanan kişilerin klasik anlamdaki suçları daha kolay işlemesine neden olmaktadır. Bununla birlikte hem özel hem de kamu kurumlarının hizmetlerini elektronik ortama taşıması ile birlikte, bireyler hem özel hayatları hem de çalışma hayatları itibariyle bu teknolojilere bağımlı hale gelmişlerdir. Nitekim bu bağımlılıktan faydalanmak isteyen kötü niyetleri bireyler, gruplar ya da düşman ülkeler bu siber alanları suiistimal etme faaliyetlerine girişmektedir. Bu çalışma kapsamında ABD, İngiltere ve Türkiye’nin ulusal siber güvenlik politikaları arasında karşılaştırmalı bir kesit sunulmaya çalışılmaktadır. Siber güvenlik politikalarına veya stratejilerine yönelik olarak çeşitli uluslararası kuruluşların geliştirdiği bir takım kriterler bu çalışma kapsamında daha kapsamlı ve sistematik olarak gruplandırılmaktadır. Altı temel karşılaştırma kriteriyle ülkelerin siber güvenliğe yönelik tüm politik ve stratejik yaklaşımları analiz edilmektedir. Yapılan karşılaştırma sonuçlarından yola çıkarak Türkiye’nin siber güvenlik politikalarına yönelik çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur. Ancak siber güvenliğin doğası ve siber saldırı ve siber suç tekniklerinin sürekli değişim göstermesi nedeniyle; önerilen politik çıkarımların kesin sonuç verip vermeyeceğinin kestirilmesi oldukça zordur. Nitekim Türkiye için yapılacak çıkarımlarda Türkiye’nin toplumsal, kültürel ve hukuki yapısı gözetilmeye çalışılmıştır. Tüm bu kriterleri göz önünde bulundurarak, etkin bir siber güvenlik sağlayabilmek için kurumlar arası etkili iletişime dayanan bir yönetim yapısının politikaları belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular politika yapıcılar, kamu ve özel kurum yöneticileri açısından oldukça önemli çıkarımlara sahip olduğu öne sürülebilir.Keywords
Kamu Politikası Analizi, Siber Güvenlik Politikası, Stratejik Plan

Abstract

Information communication technologies exhibit a continuous and rapid development. This rapid change has gained more momentum in recent years. Therefore, new concepts such as cyber space that were accepted as utopian in the past have entered our lives. Today, it has become a concept that is in the center of our lives. As a matter of fact, this concept caused the distance between continents to become meaningless. Moreover, it has made serious contributions to globalization. With the increase in the current functions and size of the cyber space, this area has become more fragile and vulnerable. Therefore, it causes both the cyber space to be exposed to various attacks and the people using this cyber space to commit crimes in the classical sense more easily. However, with the transfer of both private and public institutions' services to electronic media, individuals have become dependent on these technologies both in their private and working lives. As a matter of fact, malicious individuals, groups or hostile countries who want to take advantage of this addiction engage in activities to abuse these cyber spaces. In this study, the United States, Britain and Turkey's national cyber security policies are attempting to perform a comparative analysis. A set of criteria developed by various international organizations regarding cyber security policies or strategies are grouped more comprehensively and systematically within the scope of this study. All political and strategic approaches of countries towards cyber security are analyzed with six basic comparison criteria. Based on the results of comparisons it has been made in a variety of implications for Turkey's cyber security policy. However, due to the nature of cyber security and the continuous change in cyber attack and cybercrime techniques; It is very difficult to predict whether the proposed policy implications will be decisive. Indeed inferences to be made for Turkey Turkey's social, cultural and legal structure has been tried to be respected. Considering all these criteria, it has been tried to determine the policies of a management structure based on effective communication between institutions in order to provide effective cyber security. It can be argued that the findings have very important implications for policy makers, public and private institution managers.Keywords
Public Policy Analysis, Cyber Security Policy, Strategic Plan

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri