Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


E-DEVLET MÜHENDİSLİĞİ: YÖNETİŞİM VE MÜKEMMELLİK KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
(E-GOVERNMENT ENGINEERING: AN EVALUATION IN THE SCOPE OF GOVERNANCE AND EXCELLENCE )

Author : Mehmet Seyda OZAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 19
Page : 704-709
    


Summary

Yeni Kamu Yönetimi (YKY) anlayışı ile birlikte devlet-vatandaş ilişkileri farklı bir boyut kazanmış ve vatandaş odaklılık kavramına daha fazla odaklanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda gerek YKY’nin gerekse vatandaş odaklılığın önemli araçlarından biri de “E-Devlet”tir. E-Devlet en genel tanımıyla bir ülkede kamuya ait tüm işlemlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ile sağlanmasıdır. E-Devlet; zamandan-mekandan bağımsız erişim ve düşük hizmet maliyetleri gibi bazı yerleşik avantajlara sahiptir. Bu kapsamda çoğu ülke için E-Devlet ile hedeflenen hususlar vatandaş odaklılık ve hizmet maliyetlerinin düşürülmesi olmuştur. Ancak bu hedeflere tam anlamıyla ulaşabilmek veya ulaşılsa dahi E-Devleti bir üst seviyeye çıkarabilmek güçtür. Bu paralelde son dönemde dünya geneline bakıldığında başarısız E-Devlet girişimlerinin sayısında artış olduğu görülmektedir. Genel bir eğilim olarak bu başarısızlığın nedeni yönetişimden ziyade yalnızca teknolojiye odaklanılmasıdır. Bu kapsamda çalışmanın amacı E-Devlet girişimlerine vatandaş/yönetişim odağında başarı ve mükemmelliği getirmeyi amaçlayan “E-Devlet mühendisliği” kavramını tanıtmaktır. Çalışma yönetişim merkezli girişimlerin ve E-Devlet mühendisliğinin temel özelliklerini ortaya koymakta ve nihai olarak E-Devlet ile ilgili çıkarımlarda bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle E-Devlet ve yönetişim ilişkisi ortaya konulmuş olup sonrasında E-Devletin boyutları ve E-Devlet mühendisliği kavramı değerlendirilmiştir.Keywords
E-Devlet, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), Yeni Kamu Yönetimi (YKY)

Abstract

With the New Public Management (NPM) approach, the state-citizen relations have gained a different dimension and the concept of citizen-oriented has started to be focused more. In this context, one of the important tools of both NPM and citizen-orientation is “E-Government”. In the most general definition, e-government is the provision of all public transactions in a country through Information and Communication Technologies (ICTs). E-Government; it has some built-in advantages such as time-place independent access and low service costs. In this context, for most countries, the targeted issues with e-government have been citizen-orientation and reducing service costs. However, it is difficult to fully achieve these goals or to take the e-government to the next level even if they are achieved. In parallel with this, when the world is considered, it is seen that the number of unsuccessful e-government initiatives has increased. As a general trend, the reason for this failure is a focus solely on technology rather than governance. In this context, the aim of the study is to introduce the concept of “e-government engineering”, which aims to bring success and excellence to e-government initiatives with a focus on citizen/governance. The study reveals the basic characteristics of governance-centered enterprises and e-government engineering and ultimately makes inferences about e-government. In this context, first of all, the relationship between e-government and governance was presented, and then the dimensions of e-government and the concept of e-government engineering were evaluated.Keywords
E-Government, Information and Communication Technologies (ICTs), New Public Administration (NPM)

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri