Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN PERSONEL POLİTİKASI VE MEMURİYET SİSTEMİ
(PERSONNEL POLICY AND CIVIL SERVANT SYSTEM OF THE PEOPLE’S REPUBLIC of CHINA )

Author : Cumhur OLCAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 19
Page : 622-635
    


Summary

Çin ekonomisi ve toplumunda son 30 yıldır önemli değişimler yaşanmıştır. Genel olarak serbest piyasa ekonomisi kabul edilmiş, daha liberal bir toplum olma yönünde adımlar atılmıştır. Bu değişimler günümüz koşullarına ayak uyduramamış devlet yapısının ve personel yönetim sisteminin eksikliklerini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle 1993 tarihinden sonra Karar verme mekanizmasını ilerletecek ve daha karmaşık ekonomiyi ve toplumu yönetecek yönetimsel reformlara ağırlık verilmiştir. Performans ve kapasite kavramlarına göre hareket etmek yeni dönemin anlayışı olmuştur. Özellikle 1993 yılında yayımlanan Kamu Memurları Geçici Düzenlemesi ile kamu tarafından istihdam edilmiş ve sayıları 5,3 milyon kişiye ulaşan devlet memurlarının statüsü değişmiş, yeni bir memurluk sistemine geçilmiştir. Bu değişiklik ile etkinliğin, kapasitenin ve memurların sisteme bütünleşmesinin ve bürokrasi üzerinde kontrolün arttırılması hedeflenmiştir. Değişikliler 1993 yılından sonra yürürlüğe girmiş ve ulusal çapta yapılan alımlarda bu değişiklikler esas alınmıştır. 27 Nisan 2005 senesinde yeni memurluk kanunu Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ulusal Meclis’i tarafından onaylanmış ve 2006 senesi itibariyle ülkedeki memurların yönetimi için esas alınmıştır. Siyasi, yönetsel ve yasal değerleri dengelemek için tutarlı bir göreve rağmen, Çin'in son olarak onbeş yıl önce gerçekleştirdiği kamu hizmeti reformu, çatışmaya yönelik bir modelden uyum odaklı bir modele paradigmatik bir değişim gösterdi. 2005 Kamu Hizmeti Kanunu sonrası gelişmelerin incelenmesi, uyum alanlarındaki değerler arasındaki karmaşık etkileşim uyum odaklı modele göre sınırlıdır. Kesin çatışmaları sınırlama yeteneğine rağmen, Çin’in entegre siyasi sistemi, rekabet eden değerleri dengelemek için acil bir kurumsal kapasite talebi ile karşı karşıya gözükmektedir. Çin memuriyet sisteminin son haline kadar geçirmiş olduğu dönüşüm nedir ve son değişiklikler ışığında ne gibi değişimler olduğu bu makalede ele alınacaktır.Keywords
Çin Personel Politikası, Çin memuriyet sistemi, kamu hizmeti kanunu, Çin kadro hareketi.

Abstract

Significant changes have taken place in the Chinese economy and society in the past 30 years. Generally, the free market economy has been accepted and steps have been taken to become a more liberal society. These changes revealed the deficiencies of the state structure and the personnel management system that could not keep up with today's conditions. Administrative reforms that will advance the decision-making mechanism and manage the more complex economy and society are emphasized. Acting according to performance and capacity concepts has become the understanding of the new period. Especially with the Temporary Arrangement of Civil Servants published in 1993, the status of civil servants, whose number reached 5.3 million, has changed and a new civil service system has been introduced. With this amendment, it was aimed to increase the efficiency, capacity and integration of civil servants and control over bureaucracy. The amendments came into effect after 1993 and these changes were taken into consideration in purchases made nationally. The new civil service law was approved by the National Assembly of the People's Republic of China on April 27, 2005 and as of 2006, it was taken as the basis for the management of civil servants in the country. Despite a consistent task to balance political, administrative and legal values, China's most recent civil service reform fifteen years ago has shown a paradigmatic shift from a conflict-oriented model to a compliance-oriented model. The study of developments after the 2005 Civil Service Law is limited by the complex interaction-oriented model among values in the areas of compliance. Despite its ability to limit precise conflicts, China's integrated political system seems to face an urgent demand for institutional capacity to balance competing values. What should be the details of the civil service system?Keywords
Chinese personnel policy, Chinese civil service, civil service law, and Chinese cadre movement.

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri