ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DETERMINING THE STABLE AND CONTINUOUS ANXIETY LEVELS OF EMPLOYEES IN THE SERVICE SECTOR DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD: A FIELD STUDY EXAMPLE
(DETERMINING THE STABLE AND CONTINUOUS ANXIETY LEVELS OF EMPLOYEES IN THE SERVICE SECTOR DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD: A FIELD STUDY EXAMPLE )

DETERMINING THE STABLE AND CONTINUOUS ANXIETY LEVELS OF EMPLOYEES IN THE SERVICE SECTOR DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD: A FIELD STUDY EXAMPLE

 
Author : Nurgül ERDAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 18
Page : 549-561
DOI Number: :
Cite : Nurgül ERDAL , (2020). DETERMINING THE STABLE AND CONTINUOUS ANXIETY LEVELS OF EMPLOYEES IN THE SERVICE SECTOR DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD: A FIELD STUDY EXAMPLE . JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 18, p. 549-561. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.110.
    


Summary

Öz Coronovirüs ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde viral bir pnömoni bulgusu olarak ortaya çıktı. Kısa sürede tüm dünyaya yayıldı, birçok insanın hastalanmasına ve ölmesine neden oldu. Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Tüm dünyada salgın hastalıkların önlenmesi için çeşitli önlemler ve düzenlemeler yapılmıştır. Ülke ve dünya genelinde ekonomik, sosyal, politik, kültürel düzenlemeler ve çeşitli kurallar getirildi. Olağan sosyal bilinç yerine, zorunlu sosyal izolasyon yöntemleri uygulandı. Bunlardan en çok etkilenen hizmet sektörü oldu. Bu çalışma, Marmara bölgesinde çeşitli hizmet sektörlerinde (sağlık, turizm, finans ve serbest) çalışan 220 kişi ile yapılmıştır. Hizmet sektöründe COVID-19 Pandemisinin yarattığı kaygıyı ölçmek için Speilberger ve arkadaşları tarafından geliştirilen Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) Ölçeği. Analiz sonucuna göre tüm sektörlerde çalışanların cinsiyeti, medeni durumu ve durumluk kaygısı düşük, sürekli kaygıları ise oldukça yüksek bulunmuştur.Keywords
Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Hizmet sektörü, Durağan kaygı, Sürekli Kaygı

Abstract

ABSTRACT Coronovirus first appeared in Wuhan, China, as a viral pneumonia finding. It spread all over the world in a short time, causing many people to get sick and die. A pandemic was declared by the world health organization. Various measures and regulations have been made to prevent epidemics all over the world. Economic, social, political, cultural regulations and various rules were introduced throughout the country and the world. Instead of the usual social consciousness, methods of compulsory social isolation were applied. The most affected by these was the service sector. This study was conducted with 220 people working in various service sectors (health, tourism, finance and freelance) in the Marmara region. In order to measure the anxiety created by the COVID-19 Pandemic in the service sector, the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) Scale developed by Speilberger et al. According to the analysis result, gender, marital status and state anxiety of employees in all sectors were found to be low and their trait anxiety quite high.Keywords
Covid-19 Pandemic, Service industry, Stagnant Anxiety, Trait Anxiety,

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri