Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YAŞAM BOYU ÖĞRENME MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENEN ÖRGÜT ALGISI

Sistemler bütünleşmiş değil ise öğrenme veya paylaşma platformu yoktur. Öğrenen okul için çalışanlar arası koordinasyonun sağlanması yararlı olabilir. İnsanların kendini özgür hissettiği ortamlarda daha yaratıcı olma eğilimindedirler. Çalışma ortamında güven duygusu, kurum kültürünün analizi, çalışanların desteklenmesi ve insan kaynakları politikaları aracılığıyla oluşturulabilir. İletişim mekanizmaları ve araçları da nasıl, nerede ve neyin paylaşıldığını ve tartışılacağını belirleyebilir. Öğrenme için iletişimin güçlendirilmesi yararlı olabilir. Bu araştırmada; yaşam boyu öğrenme merkezlerinde çalışan sınıf öğretmenlerinin öğrenen örgüt algısı belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2017–2018 eğitim öğretim yılında İstanbul’da bulunan halk eğitim merkezinde çalışan sınıf öğretmenler evreninde araştırmaya katılan 288 öğretmen örneklemi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Öğrenen Okul Ölçeği” (Subaşı, 2010) ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney u testi, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları erkek sınıf öğretmenlerinin öğrenen okul ölçeği puanlarının kadın sınıf öğretmenlerine göre daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 51 yaş ve üzeri olan grup ile tüm gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu ve 51 yaş ve üzeri olan grubun en düşük öğrenen okul ölçeği puanlarına sahip olduğu görülmüştür. En yüksek öğrenen okul ölçeği puanının ise 30-40 arasındaki grubun olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin öğrenen okul ölçeği puanlarında grupların aritmetik ortalamaları arasında kişisel hakimiyet alt boyutu dışında toplam ölçek ile diğer alt boyutlarda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Anlamlı farklılığın olduğu kişisel hakimiyet alt boyutunda lisans mezunları yüksek lisans mezunlarına göre daha yüksek öğrenen okul ölçeği puanına sahip olduğu görülmüştür. 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanların en düşük öğrenen okul ölçeği puanlarına sahip olduğu görülmüştür. En yüksek öğrenen okul ölçeği puanının ise 11-15 yıl arasında kıdeme sahip olan grubun olduğu tespit edilmiştir. 0-5 yıl kıdeme sahip olanlar ile 6-10 yıl ve 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar arasında olduğu 0-5 yıl kıdeme sahip olanların en düşük öğrenen okul ölçeği puanlarına sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar bağlamında öğrenen bir örgütte iletişim ve koordinasyon önemli olduğu ve yaşam boyu öğrenme merkezlerinde öğretmenler arası iletişimin sağlanması açısından düzenli toplantıların yapılması insanların işlerini yapabilmeleri için kullanılan genel pratik yöntemlerin bu toplantılarda aktarılması yararlı olabileceği söylenebilir.Keywords
Öğrenme, Örgüt, Öğrenen Örgüt, Yaşam Boyu Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri