Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS' FAMILY HARMONY AND INTOLERANCE OF UNCERTAINTY LEVELS IN THE COVID 19 PROCESS

Bu araştırmanın amacı; evdekal çağrısı ile uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ile aile uyumları arasındaki ilişkiyi farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu çalışma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Örneklem grubunu 2019-2020 bahar döneminde uzaktan eğitim alan 276 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Carleton, Norton ve Asmundson (2007) tarafından geliştirilen, Sarıçam ve ark. (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12) ve Kavikondala ve arkadaşları (2015) tarafından geliştirilmiş, Duman Kula, Ekşi ve Demirci (2018) tarafından Türkçe uyarlama çalışması yapılmış olan Aile Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin normal dağılımı nedeniyle parametrik testler uygulanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ile aile uyumları arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğrencilerin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ve aile uyum düzeylerinin cinsiyete göre puan ortalamaları arasında erkek öğrenciler lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Öğrencilerin evde kaldıkları kişi sayısına göre, belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeğinin bütünü ile engelleyici kaygı alt boyutu puan ortalamaları arasında 2 ve daha az kişiyle kaldıklarını ifade eden öğrencilerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Aile uyum ölçeğinin evde kalınan kişi sayısına göre puan ortalamaları arasında anlamlı fark görülmemiştir. Öğrencilerin spor yapmanın salgının oluşturduğu olumsuz etkiyi azaltıp azaltmama durumuna göre, belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeğinin bütünü ve alt boyutları puan ortalamaları arasında salgından oldukça fazla etkilendiğini ifade eden öğrencilerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Öğrencilerin aile uyum düzeylerinde ise spor yapmanın salgının oluşturduğu olumsuz etkiyi azalttığını düşünen öğrencilerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Öğrencilerin günlük internet kullanım süresine göre, belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeğinin bütünü ve alt boyutları puan ortalamaları arasında 9 saat ve daha fazla süre internet kullanan öğrencilerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Öğrencilerin aile uyum düzeylerinde ise 2 saat ve daha az süre internet kullanan öğrencilerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, öğrencilerin belirsizliğe tahammülsüz ölçeği ve alt boyutları puan ortalamaları ile aile uyum ölçeği puan ortalaması arasında ilişki olmadığı görülmüştür.Keywords
Covid 19, belirsizlik, belirsizliğe tahammülsüzlük, aile, aile uyumu

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri