Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İŞLETME ÇALIŞANLARININ SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISININ, SOSYAL ONAY İHTİYACI ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın genel amacı; işletmelerde çalışanların sosyal görünüş kaygısının, sosyal onay ihtiyacı üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit etmeye yöneliktir. Çalışmanın genel amacına yönelik alt amaçlarında ise; katılımcıların sosyal görünüş kaygısı ve sosyal onay ihtiyacı ile alt boyutlarının düzeylerini; değişkenler arasında etkileşim olup olmadığını ortaya koymak hedeflenmiştir. Yöntem: Bu çalışmada iki değişken arasında etki olup olmadığının tespitine yönelik olduğundan, kurgulanan model de etkileşimsel model biçiminde desenlenmiştir. Bu kapsamda, sosyal onay ihtiyacı ve alt boyutları ile sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişki ve etkileşim ayrı ayrı ele alınmıştır. Araştırmanın örneklem grubu, Adana ve Mersin illerinde imalat sektöründe üst ve alt pozisyonda çalışan toplam 424 bireylerden oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplayabilmek adına, Karaşar ve Öğülmüş (2016) tarafından geliştirilmiş olan üç boyutlu ve 25 adet soru önermesinden oluşan “Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği” ile birlikte Hart ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen, Doğan (2010) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan tek boyutlu ve 16 soru önermesinden oluşan “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Söz konusu ölçeklerle toplanan verilerin istatistiki çözümleri için veri analizi programı olan SPSS 21.0 kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre sosyal onay ihtiyacı ve alt boyutları ile sosyal görünüş kaygısı arasında (r=,383; ile r=,501 aralığında p<0,00) düşük ve orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu tespit edilmiştir. Ayrıca sosyal görünüş kaygısına yönelik algılamalarının, sosyal onay ihtiyacına yönelik algılamalarını [(β=,461), (p<0.05)] (R2:,212; p:,000) pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma: Çalışanların sosyal görünüş kaygısının, sosyal onay ihtiyacı üzerinde etkisinin olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığı bu çalışmada, sosyal görünüş kaygısı taşıyan çalışanların, sosyal onay ihtiyacı hissetme yönündeki algılamaları da aynı doğrultuda etkilenebileceği beklenen bir durum olarak karşımıza çıkmıştır.Keywords
Yönetici ve Çalışanlar, Sosyal Onay İhtiyacı, Sosyal Görünüş Kaygısı, İmalat İşletmeleri

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri