ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE VELİ KAYNAKLI YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim sürecini etkileyen veli kaynaklı olarak yaşadıkları sorunlar konusunda görüş ve değerlendirmelerini belirlemek yanı sıra geliştirdikleri çözümleri ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma temel nitel araştırma olarak desenlenmiştir. Araştırmanın temel amacı doğrultusunda yarı yapılandırılmış çevrimiçi bir görüşme formu geliştirilmiş ve katılımcı öğretmenlerin gönüllülük esasınca formu doldurmaları sağlanmıştır. Araştırmaya toplamda 43 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda öğretmenlerin veli kaynaklı olarak yaşadıkları sorunlardan başlıcalarının “velilerin ilgisizliği, velilerin okul öncesi eğitim süreci hakkındaki bilgi eksiklikleri, benimsedikleri aşırı koruyucu tutum, güven sorunu, bakıcı algısı, iletişim sorunu, sınıf içi uygulamalara karışma, özbakım becerilerinin gelişimi konusunda aşırı hassasiyet” olduğu anlaşılmıştır. Öğretmenler velileri ile yaşadıkları sorunlara ilişkin benimsedikleri çözüm yollarını ise “bireysel görüşmeler yapma, toplantı yapma, eğitimler planlama, aile katılımı etkinlikleri planlama, net ve kararlı bir duruş sergileme, idare etmeye çalışma, okul yönetimine yansıtma”dır. Okul öncesi eğitimde öğretmenlerin bakış açısıyla veli kaynaklı sorunların irdelenmesi açısından araştırma özgün olup çözüm yollarının ortaya koyulması yönüyle de önemlidir. Ayrıca araştırma veli kaynaklı yaşanılan sorunlar ve çözümler konusunda öğretmenlere ve araştırmacılara bir perspektif sunmaktadır.Keywords
Okul öncesi eğitim, veli, öğretmen, sorunlar

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri