ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TİKSİNME EĞİLİMİ VE DUYARLILIĞI- REVİZE ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Giriş: Son yirmi yılda, tiksinme (iğrenme) ve tiksinmenin insan davranışları ve alışkanlıkları üzerindeki etkilerine olan bilimsel ilgi hızla artmış olsa da yayınlanmış çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmadaki amaç van Overveld ve ark. (2010) tarafından geliştirilen Tiksinme Eğilimi ve Duyarlılığı Ölçeği (TEDÖ-R)’nin Türkçe uyarlamasını gerçekleştirmektir. Yöntem: Araştırma örneklemini 2020 yılında Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'nda okuyan 375 öğrenci oluşturdu. Katılımcılar TEDÖ-R’yi ve kişisel bilgi formunu doldurdu. Yazılı izin, ölçek sahiplerinden, Kırklareli Üniversitesi’nden ve öğrencilerden alındı. Bulgular: İç tutarlık güvenirliği için cronbach alfa katsayısı 16 madde için 0,916 belirlendi. Model uyumunun test edilmesi için de Hotelling T2 testi yapıldı (p<0.001). Barlet testi sonucu p<0,001 düzeyinde anlamlı ve Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) değeri 0.930 olarak bulundu. Faktör analizine göre ölçeğin 2 alt boyutu gösterilmiştir. İki faktör toplam varyansın %53,29‘unu açıklamaktadır. Bulgular TEDÖ-R (DPSS-R)'nin kullanımını desteklemektedir. Uyarlanmış ölçeğin yüksek düzeyde tiksinti eğilimini ve duyarlılığını açıklayabildiği söylenebilir. Sonuç: Yapısal özellikler ve TEDÖ-R' nin iç tutarlılığı açısından, Türkçe versiyonu kabul edilebilir düzeyde bir çalışma olduğunu göstermektedir. Tiksinti eğilimi ve duyarlılığı belirlendikten sonra bireylere ve belki daha sonra uygun hasta gruplarına uygulanması önerilir ve ölçek araştırmalarda kullanılabilir.Keywords
Tiksinme Eğilimi ve Duyarlılığı- Revize Ölçeği (TEDÖ-R), beslenme, tiksinme

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri