ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EFFECTS OF JOB SATISFACTION, JOB PERFORMANCE AND INTENTION TO LEAVE JOB ON WORK ALIENATION: A CROSS SECTIONAL STUDY ON HEALTH WORKERS IN PUBLIC HOSPITALS

İşe yabancılaşma birçok değişken tarafından etkilenmekte ve sağlık yönetimi açısından oldukça önemli bir kavramdır. Bu çalışma işe yabancılaşmayı etkileyen değişkenlerin etkisini incelemek ve nasıl etkilediklerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma benzer birimlere ve özelliklere sahip 11 eğitim ve araştırma hastanesinde 695 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.Araştırma kesitsel bir araştırma olarak planlanmıştır ve veriler anket formları ile toplanmıştır. Formlarda demografik özellikler, iş tatmini, iş performansı, işten ayrılma niyeti ve işe yabancılaşma ölçekleri bulunmaktadır. İş tatmini ortalama puanı yükseldikçe işe yabancılaşma davranışı 0,124 kat azalmaktadır. İş tatmini işe yabancılaşma üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. Sağlık çalışanları mesleğini isteyerek seçmişlerse işe yabancılaşmanın%57,6 düştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Sağlık çalışanları nöbet usulü ve gece çalıştıklarında işe yabancılaşmaları %60,1 daha fazla olmaktadır. İş tatmini ve işini isteyerek seçme işten ayrılma niyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahipken işten ayrılma niyeti ve gündüz çalışmıyor olmak olumsuz bir etkiye sahiptir. İş performansının ise anlamlı bir etkisi tespit edilmemiştir.Keywords
İşe Yabancılaşma, İş Tatmini, İş Performansı, İşten Ayrılma Niyeti, Lojistik Regresyon

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri