ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ŞANLIURFA’DA Kİ SÜS BİTKİSİ TÜKETİCİLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN SÜS BİTKİLERİNE BAKIŞLARINA VE ALIMLARINA OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Süs bitkileri, insanların gıda ihtiyacından ziyade ruhsal ve görsel ihtiyaçlarını karşılayan, yatıştırıcı, dinlendirici, mutluluk ve huzur verici sonuçları ile diğer tarımsal ürün çeşitlerinden farklılıklar göstermektedir. Diğer taraftan bulundukları mekânının fiziksel özelliklerini yumuşatan, iyileştiren, yarattığı katma değer ile ekonomiye ve istihdama önemli katkı sağlayan ve küresel olarak giderek büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Şanlıurfa, jeotermal kaynak ve mevsimsel özellikler nedeniyle süs bitkileri açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa’da ki süs bitkisi tüketicilerinin demografik değişkenlerinin süs bitkilerine bakışlarına ve alımlarına olan etkilerinin belirlenmesidir. Bu araştırmanın esas materyalini Şanlıurfa’da yer alan süs bitkileri tüketicileri ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmakta olup, tüketiciler basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olup, anketler 2020 yılında yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tüketicilerin süs bitkileri ve çiçekler için harcadıkları para ile eğitim seviyesi ve çalışma durumu arasında istatistiksel olarak p<%5 önem seviyesinde, gelirleriyle ise p<%1 önem seviyesinde anlamlı bir farklılık vardır. Katılımcıların medeni durumları ile süs bitkileri ve çiçek alımı için yapılan harcamalar arasında ise istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p>%5). Tüketicilerin süs bitkilerine olan tutum ve algılarının belirlenmesine için oluşturulan ölçek sorularına katılım oranları ile demografik değişkenler arasında istatistiki anlamlılık incelenmiş olup, buna göre medeni durum, eğitim seviyesi ile çalışma durumları arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>%5). Diğer taraftan gelir ile ölçek puanları arasında yüksek düzeyde istatistiki anlamlı farklılık tespit edilmiş olup, önem düzeyi p<%1 olarak ölçülmüştür. Her iki analizde de en etkili faktör olarak gelir belirlenmiştir. Gelir arttıkça tutum, algı ve tüketim miktarı artmaktadır. Şanlıurfa’da süs bitkileri üretimin yaygınlaşmasıyla beraber fiyatlarında düşeceği, dolayısıyla tüketim miktarının artacağı öngörüsü nedeniyle, Şanlıurfa’da süs bitkisi yetiştiriciliğinin yaygınlaşması teşvik edilmelidir. Bu çalışma bu konuda Şanlıurfa’da yapılan ilk çalışmadır.Keywords
Süs bitkileri, Tüketici tutum ve algıları, Satın alma davranışları, Şanlıurfa.

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri