Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİLERİ

Değişmekte olan dünyamızda öğretmenlerin de çalıştıkları okulların müdürlerinin liderlik stillerinden beklentileri de değişmektedir. Artık geleneksel liderlik tarzlarının geride bırakılması gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etkilerine dair ayrıntılı bir inceleme yapmaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda “Öğretmenlerin görev yapmakta oldukları okullardaki müdürlerin liderlik stilleri nelerdir?”, “Okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerindeki etkileri nelerdir?” ve “Okul müdürleri, öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını arttırmak için neler yapmalıdır?” sorularına yanıt aranmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu formal lise kademesinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Öğretmenler, görev yapmakta oldukları okullardaki okul müdürlerinin liderlik stillerinin en çoktan en aza doğru vizyoner, dönüşümcü ve işlemci lider olarak sıralamışlardır. Okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığını kuruma aidiyet ve motivasyon faktörleri bakımından etkileri olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını arttırmak için okul müdürlerinden beklentileri sırasıyla: adil olmalı, öğretmenin görüşünü almalı, öğretmene arka çıkmalı, iletişimi iyi olmalı, öğretmenlere değer vermeli, okulda değişimi ve gelişimi sağlamalı ve anlayışlı olmalı şeklinde sıralanabilir. Bulgular doğrultusunda araştırmacı vizyoner liderler ve dönüşümcü liderler ile çalışan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının daha fazla olduğu düşünüldüğünde, okul müdürleri bu liderlik stillerine göre göreve getirilebilir, işlemci lider konumunda olan okul müdürlerinin bulunduğu kurumlarda öğretmenlerin motivasyonunun ve örgütsel bağlılıklarının düşük olduğu gözlemlendiğinden okul müdürlerine liderlik stilleri ve yönetim konusunda hizmet içi bir eğitim düzenlenebilir ve okul müdürlerinin öğretmenler arasında ayrımcılık yapmaması ve adaletli olması gereklidir gibi önerilerde bulunmuştur.Keywords
Örgütsel bağlılık, Liderlik stilleri, Motivasyon, Okul müdürleri

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri