Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇALIŞANLARIN İYİMSERLİK VE KÖTÜMSERLİK ANAKRONİZMASININ AŞİL SENDROMU ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın genel amacı; çalışanların iyimserlik ve kötümserlik anakronizmasının, aşil sendromu üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit etmeye yöneliktir. Bu genel amaç kapsamında, katılımcıların iyimserlik ve kötümserlik algılarını, aşil sendromu ve alt bileşenlerine yönelik algılamalarını ve son olarak söz konusu bu değişkenler arasında etkileşim olup olmadığını tespit etmek araştırmanın hedefi olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında iki değişken arasında etki olup olmadığının tespit edilmesi amaçlandığından dolayı etkileşimsel model biçiminde desenlenmiş bir model kurgulanmıştır. Bu çerçevede, iyimserlik ve kötümserlik boyutları ile aşil sendromu ve alt boyutları arasındaki ilişki ve etkileşimler ayrı ayrı ele alınmıştır. Araştırmanın örneklem grubu Balıkesir ilinde bankacılık sektöründe çalışan toplam 356 çalışan oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplayabilmek adına, Dember vd. (1989) tarafından geliştirilen İyimserlik / Kötümserlik Aracı (OPI- Optimism/Pessimism Instrument) ölçeği ile birlikte Conray (2001) Aşil Sendromu Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizi programı olan SPSS 21.0 kullanılarak da analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre iyimserlik boyutu ile aşil sendromunun alt boyutları arasında düşük ve orta düzeyde (r=-,309 ile r=-,489 aralığında, p<0,00) negatif yönlü anlamlı bir ilişkiler olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Kötümserlik boyutu ile aşil sendromunun alt boyutları arasında düşük ve orta düzeyde (r=,360 ile r=,562 aralığında, p<0,00) pozitif yönlü anlamlı bir ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca iyimserlik algılamalarının, aşil sendromu algısına yönelik varyansı %39 oranında açıkladığı ve [(β=-,229), (p<0.05)] (R2:,039; p:,000) düzeyinde, negatif yönde etkilediği; kötümserlik algılamalarının, aşil sendromu algısına yönelik varyansı %44 oranında açıkladığı ve [(β=,340), (p<0.05)] (R2:,044; p:,000) düzeyinde, pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Aşil, Aşil Sendromu, İyimserlik ve Kötümserlik, Banka Çalışanları

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri